Tedwel-dd Meɣriḍu zegga i tt-tessefrinar kuruna!

Anaẓur Ɛebdellah Anas, yessewjad bac ad isewwer di Meɣriḍu
Zi lḥiḍ n Muḥemmed Buzeggu di facebook

Le Rifain

Awarn i ubeddi n xemsa n iyuren zeg usewwer n tseddit « Meɣriḍu ». Asbeddi-ya i dd-yusin d isuraf n uḥadur zeg ubirus n Covid-19. Tedwel terfiqt n tseddit-a ḥuma ad tkemmel asewwer-nnes.

Meɣridu, i ttuɣa nettraja bac a dd-ɛdunt tlatin n texrazin-nnes di remḍan i yeɛdun. Maca lebbla-ya n kuruna i dd-yehwan x lɣeflet, tessefrinar-it. Manaya i yejjin atlibizyun n tmaziɣt a dd-yesseɛdu taseddit n « nigru » i twalat nniḍen deg wemkan n meɣriḍu.

Meɣriḍu, i ittsewwren di Ddriwec. D ijjen tenfust n tlata n iḥudriyen, ad wḍan di lfexx n yijjen mafya n tmura d lebni d usenɛerq aḥessi. Zegga i nejmen, jjullen ad xelfen zi mafya-nni, s usexdem n tebridin n ttiknulujit tatrart.

Yenna Muḥemmed Buzeggu deg yijjen tzemmemt-nnes di Facebook: « Awarn i ubiddi… Tedwel-dd tẓuri… Meɣriḍu.. »

Yerni Buzeggu yenna: « Ssitimeɣ zi tmeddukal-inu d imeddukal-inu, ijjen s yijjen. Titiqniyin d itiqniyen, tinaẓurin d inaẓuren isuraf iqaden di lxedmet i tteggen. Tteggen merra tizemmar-nsen ḥuma a dd-ssufɣen lxedmet-a i ibedden ca n xemsa n iyuren.. Ɣer zzat, ttqadiɣ-kenniw s wul-inu.. »

Asinaryu n tseddit-a yura-t Muḥemmed Buzeggu. Yessufuɣ-it-idd Ṭariq Lidrisi. ttiraren deg-s yetran n utlibizyun n sini di Arif. Zeg-sen Benɛisa Lmestiri d Ɛebdellah Anas d Racid Ameɛṭuk d Mimun Zanun, d Ṭariq Ccami, d Samira Lmesluḥi, d Silya Ziyani, d Meryem Ssalmi, d Cayma Ɛellawi, d Btisam Ɛebbasi, d Muḥemmed Selṭana d Ṭṭeyyeb Lmeɛɛac d Rafiq Berjal d yinneɣni…

Amaynu

Yeqqen ɣer-s