« Taɣarrabut n Nuḥ » d tilifilem d amaynu iggur ad yeffeɣ di remḍan i d-igguren

Taziri prod, aqqa-tt ayenni tiweḍ tessujad tettsewwer ijjen tilifilem qqaren-as “Taɣarrabut n Nuḥ”, s wecrak aked waṭṭas n artistat di Arrif. Afilem-a iggur ad t-id-tesseԑda tbadut n Tmaziɣt.

Tilifilem-a iggur ad t-id-issufeɣ Muḥemmed Buzeggu, issawal dag-s x iḥudriyen i wer ixeddmen, ttexsen ad ḥergen x webrid n ikamuyten imeqqranen ɣer berra. Mamec ԑawed iggur ad issreɣ tifawin x “tɣarruba n llilet”.

Buzeggu inna i Nadorcity belli tilifilem-a dag-s “isegbaren d tsegbarin… zi Arrif, dag-sen udmawen d imaynuten dag-sen udmawen-nniḍen i ttuɣa nessen, ttuɣa ttiraren mliḥ wcin liɣillet d tasebḥant di min nesseԑdu d iseddiyen d ifilmawen”.

Afilem-a isrusa-d iseqsan x mamec temsar iwdan zekk°an ɣer berra? Mamec issawal ufilem x tiḥuja-nniḍen qqnent ɣer tameslayt n wetlaԑ. Buzeggu irni inna belli zeg utilifilem-a nxes a zzag-s nemmel belli ɣer-neɣ ca n isseqsan qqnen ɣer iwdan iẓekk°an ɣer berra, d mamec iwdan neṭṭaren ixef-nnsen, zemmren ad mmten niɣ ad nԑeḍben

Aked manaya inna belli nitni itteԑjib-asen ad ssiwlen x “tmeslayin i yeqqnen ɣer yiḍ-a, ɣer imxumbal itteddara wegdud di lweqt-a tanita, s uya i d-yusa ufilem bac ad issiwel x iḥudriyen i d-ittasen manis mma bac ad cebbren deg ikamyuten maḥend ad telԑen”.

Taziri Prod tegga aṭṭas n lexdayem d tisebḥanin, zzag-sen iseddan d itilifilmen i ttuɣa i d-yeԑdun x ttlibizyu n Tmaziɣt deg iseggusa i yeԑdun.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...