SOS Artista Arifi, Mḥend Aqemrawi issɣata ɣer Irifiyen

Lerifain.fr

Mḥend Aqemrawi, i ɣer yella ijjen arripirṭwar d ameqqran n leɣnuj. Igga tizemmar-nnes maḥend ad issemɣar zeg uɣennij Arifi. Ass-a ittedder ijjen lḥal d aɛeffan, zegga i t-yuɣa uxenzir di tmijja-nnes. Lehlak-a yejja-t wer izemmer ad issiwel. Lehlac n Mḥend Aqemrawi ittetter aṭṭas n ttmenyat maḥend ad iggenfa. S uya ig ittetter ijjen twiza merra Irifiyen ad kid-s ggen fus n twiza.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s