SOS Artista Arifi, Mḥend Aqemrawi issɣata ɣer Irifiyen

Lerifain.fr

Mḥend Aqemrawi, i ɣer yella ijjen arripirṭwar d ameqqran n leɣnuj. Igga tizemmar-nnes maḥend ad issemɣar zeg uɣennij Arifi. Ass-a ittedder ijjen lḥal d aɛeffan, zegga i t-yuɣa uxenzir di tmijja-nnes. Lehlak-a yejja-t wer izemmer ad issiwel. Lehlac n Mḥend Aqemrawi ittetter aṭṭas n ttmenyat maḥend ad iggenfa. S uya ig ittetter ijjen twiza merra Irifiyen ad kid-s ggen fus n twiza.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...