Sifaw Ghost yedwer-dd zegga i tuɣa iɣab

Yessij‑dd mmis n Arrif Ɛebdessamiɛ Lhamadani yetwassnen deg igar n uẓawan s yisem n « Sifaw Ghost, deg wass n lḥed i yeɛdan (02.08) ijjen Musika d tamaynut. Sifaw Ghost netta d ijjen Artista n rrap, yarni‑dd Aɣennij‑a ɣer Biblyutika n uɣennij Arifi, igar n rrap.

« Ad nmun » umi yura iwalen netta, yessawal x tesɣart, tirelli, d wemnus n weydud Arifi . yegga‑as ijjen ubidyu iṣewwar di Arif.

Sifaw zg inaẓuren imezgura itteggen rrap di Arif, ssnent inni yḍaffarn rrap qber i arbɛa iseggusa zg wami, aṭṭas n iɣennijen izemmem di tbibliyutikat n rrap di Arif, yegga isem uca iɣab x wegdud i t‑iḍaffarn.

Lerifain yesseqsa Sifaw min t‑yejjin iɣab anict uya n iseggusa? yenna belli min t-yejjin iɣab « d ca n tmeslayin qqnent ɣer tudart n yiman‑nes, d tzemmar i ttuɣa yellan d ttiquḍaḍin deg iseggusa. »
Min yejjin Sifaw yedwer‑dd? yenna belli yedwer‑dd « ad yessiwel x min xef wer ssiwilen inni iteggen rrap. Timslayin iqessḥen wer day-sent yessiwiḍ ḥedd tabrat. Suyenni dureɣ-dd ad iniɣ Awal‑inu.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...