Musṭafa n Tireqqaɛ yedwel-dd s yijjen uɣennij d jjdid

Anaẓur Musṭafa n Tireqqaɛ

Le Rifain

Awarn i umi iɣab aṭṭas x wazzerg n uɣennij arifi, yedwel-dd Musṭafa n Tireqqaɛ s yijjen uɣennij d jjdid qqaren-as « Nettmeyyel wer nweṭṭi ».

Aɣennij-a i umi yegga ijjen ubidyu-klip, yeɛjeb i waṭṭas n imeḍfar d tmeḍfar n uɣennij Arifi. Awalen n unaẓur Musṭafa n Tireqqaɛ zi mant-nnes,

Bab n « A Mimunt a Mimunt », zeg inaẓuren i itteɛjiben i iḥudriyen n Arif, aɣennij-nnes yesmuna jer llɣa yefsusen d wawalen i dd-ittasen x lxaḍer. ɣer-s aṭṭas n imeḍfar la di Arif, la di Uruppa.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...