Muḥemmed UBALEK yura x Meɣridu, niɣ « Tili-nneɣ »

Meɣridu, niɣ Tili-nneɣ!

Zeɛma Meɣridu  niɣ tili-nneɣ , ɣer-s ca n wemkan di lmuselsel?

Ma wer izemmar Yidir d Kenza d ḥedd nneḍni ad xarsen bla Meɣridu ?

Wer nettif belli Mensur niɣ Amjahed i ixeḍfen Idir irebba-t, yeksi di ca n imuren i Meɣridu  amkan deg uxeṭṭeṭ, ḥuma a t-yesqerreb Idir zi Sareh Ɣancu, maca bla ma a din yili ca n lhadaf muḥadded, illa lhadaf i zi das-ɣa yini i Sareḥ Ɣanču deg uneggaru n Lmuselsel: Belli Idir d mmi-c, d necc i t-ixeḍfen ḥuma a dac-rreɣ ticti?

Mayemmi wer ifekker usinarist ad yesmun alli (adji) n Mensur aked walli n Meɣridu , ḥuma wer din ittili wemxerwaḍ di l’adwar?!

Nettaf belli Meɣridu  yixḍar-it usinarist Muḥemmed Buzeggu, ḥuma ad yili yennuffar, yessawal-dd aked yewdan deg utilifun s Taɛrabt maci s Tmaziɣt!

Nettaf belli iles n Taɛrabt i zi yessawer Meɣridu , ittejja inni i yettfurrujen wer yessiwilen Tmaziɣt n Arif, ad fehmen min yeqqar Meɣridu  zeg yij n jjihet, i ḥuma ad ssnen minxef d tirar thajit n lmuselsel zeg yij n jjihet nneḍnit.

Maca deg uneggar n lmuselsel iban-dd Meɣridu  adu yisem « Filali », isem-a itticc ij n « signe » x Ssulṭa tamexzanit, yessawelen s Taɛrabt, ittxarrsen mlih, itticcen al’awamir i yenni yessawelen Tmaziɣt,  netni tteggen-as rray bla ma ad xarrsen s yij n tebridt tqad.

Nettaf di tḥajit n lmuselsel, belli  iles n Ssulṭa di daxxel n uzellif d buḥbel n Imaziɣen, Tessawal s Taɛrabt, d amaziɣ, ittaca belli wenni i yessawalen Taɛrabt, ɣer-s min t-ittmeyyazen, wer  llint ɣer yinni i yellan d Imaziɣen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...