Mimun Refruɛ yedwel-dd ɣer wazzerg n uɣennij arifi s yijjen ubidyu-klip d aɣebbi

Mimun Refruɛ

Le Rifain

Awarn i umi iɣab x wazzerg n uɣennij Arifi, yedwel-dd unaẓur Mimun Refruɛ s jjehd s yijjen uɣennij qqaren-as « Min yigg°ej ujenna ».

Aɣennij-a i ittennḍen x usentel n tayri, isewwer-as Mimun Refruɛ ijjen ubidyu-klip i das-yernin tcuni. Yeswiza akid-s deg usufeɣ-nnes Ɛebdessamad Akif, d Ɛebdessamad Amimun. Asinaryu n Brahim Lmurabiṭ.

Refruɛ, zeg inaẓuren i yeggin amkan-nsen la di Arif la di berra i Arif. Ɣer-s iɣennijen ttɣiman lebda ddren, s wawalen i deg-sen d tcuni n llɣa-nsen d tmijja-nnes yizdigen. Suɣennij-a, yessijj-dd Refruɛ zi tburjet n ufaji x imeḍfar-nnes. Asijji-ya i yellan d tabrat teqqar belli Mimun Refruɛ ɛad aqqa-t akid-neɣ deg yiger n uɣennij Arifi yecnan. Ɛad ɣer-s min ɣa yewc ɣer zzat deg wazzerg-a.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...