Míkis Theodorákis i yessersen tmuzikt i Zorba Agriki yemmut x 96 useggas

Yemmut bu tilɣatin yettwassnen, Míkis Theodorákis, i yessersen llɣa n tmuzikt n ufilem n Zorba aseggas n 1964 deg Watina x 96 useggas.

Mamec icrek Theodorákis di tnezbayt kunṭra i Inaziyen umi i dd-usin ɣer Tegrikt di girra tamaḍlant tis tnayen. Ttuɣa idwel la d netta d aberlmani. Mamec i t-tuɣa kunṭra i lɛesker di Tegrikt jar aseggas n 1967 d 1974.

Afilem n Zorba Agrik issawal x ijjen umara d Aglinzi di Tegzirt n Krit. Tbeddel tudert-nnes zegga yemsagar aked ijjen ufellaḥ qqaren-as Aliksis Zorba (Aléxis Zorba).

Timeẓrit-nni mani ttuɣa iceṭṭeḥ Zorba s leḥfa x weftas n lebḥer; d ijjen ufuṭu idwel yettwassen di tussna Tagrikt n yiḍ-a. Afilem-a ttuɣa yewwi tlata n tsemɣurin n wuskar, tamuzikt-nni dag-s tettwassen s waṭṭas, waxxa azgen n lqern i x-as iɛdan.

Tawzirt n tussna Tagrikt Lína Mendóni tura x twitter « Ass-a, iruḥ-aneɣ cwayt zi buḥbel n Tegrikt ». Tenna x Theodorákis ila « d bnadem i yejjin Igrikiyen ttɣennjen merra izlan ».

Theodorákis issers llɣa i tmuzikt n ufilem n Serpico aseggas n 1973. D ijjen uɣennij qqaren-as «Mauthausen Trilogie » i dd-iksin iwalen-nnes zeg ijjen tqessisin n ijjen zeg inni inejmen zi leḥbusat mani ttuɣa kerrfen wudayen.

Aɣennij-a n Anotnis zeg ufilem-nni idwel ittwassen ula ɣer Ifɣaniyen. Γennjen-t imezdaɣ n Kabul zegga dd-udfen Imarikaniyen ɣer Afɣanistan deg useggas n 2001.

Aɣennij-a s ixef-nnes i nettaf deg uzilem n « Z » deg useggas n 1969; i yettɛawaden x tḥajit n ijjen Ugrik d aẓelmaḍ nɣin-t.

Tala: BBC

Theodorákis yettwassen belli ttuɣa-t d aẓelmaḍ d acuyuɛi ca n twalatain. Yettwaṭṭef deg useggas n 1947, weddben-t deg umenɣi agarim i dd-yusin awernii girra tamaḍlant tis snat.

Iɣennijen n Theodorákis lebda ttuɣa dag-sen ssiyasa. Ittwaṭṭef aṭṭas n twalatin, mamec yettwassek ad yili d aḍlib.

Yettwassen netta ila lebda aqa-t aked uɣezdis n wegdud. Deg useggas n 2010 ttuɣa-t aked wegdud i ttuɣa ittbeddan kunṭra i usxinctar i tegga lḥukuma, itter zeg Uliman ad tewwec multa wami tḥewwes Agrik di girra.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...