Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as n 2004.  

Mehran Karimi Nasseri, i yellan d aḍlib d asertan d Ayrani i yeddren ca n 18 n usegg°as deg uzagg°ez n Roissy-Charles de Gaulle, d netta i das-iwcin axarres i wemssufeɣ Steven Spielberg maḥend ad yegg afilem n « Le Teriminal », yemmut deg wass n ssebt, amec i dd-tenna AFP, zi ca n taliwin deg uzagg°ez s yexf-nnes. Yemmut nurmal deg wass-a n ssebt i yeɛdun di terminal 2F.

Yexleq Mehran aseggas n 1945 di Masjed Soleiman, di Jjihet n Khouzistan deg Yiran, Mehran Karimi Nasseri, ittwassen s yisem n « Sir Alfred »  mani i ttuɣa izeddeɣ di Roissy, deg yeẓẓelmeḍ n Paris, di Nufember 1988, awerni ijjen umuddu d azegrar – d netta irezzu x tyemmat-nnes – i t-iwwin ɣer Lundun, di Berlin d Amsterdam.

Di kul twalat, neṭṭren-dd ipulisen Mehran Karimi Nasseri, minzi tiwriqin-nnes wer llint ca d tinni nitenti. Deg usegg°as n 1999, idwel d aḍlib di Fransa, mamec das-ɛedlen tiwriqin-nnes. Zegga i iɣasṭar merra ttmenyat-nni i yewwḍen ca n 250.000 dular x ufilem i x-as ggin, Mehran Karimi Nassersi, yedwel-dd awerni ca n simanat ɣer uzagg°ez. Ca n luluf n Yuruten ittwafen akid-s.

Di Roissy, idwel nnumen akid-s deg uzgg°ez, merra ttemddukulen akid-s, xenni ɛeqben ttasen-dd ɣer-s aṭṭas n ttlibizyunat d arradyawat ifransisen maḥend akid-s ggen imsawalen, qbel ma ad x-as ggen ijjen ufilem. Deg usegg°as n 2004, yirar-it Tom Hanks deg ufilm umi i yeggin isem n Le Terminal i dd-issufuɣen Steven Spielberg. Awerni i ufilem idder deg ijjen taddart di Paris.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...