Med Ziani, Asenti d « Surif », Asitem d « tazzla »!

A nazzel s leḥfa, atiɣ slin‑as aṭṭas n yewdan s tnixt n Med Ziani mani t‑yirar s tguitar d Violin ktar zi 8 n iseggus‑a zegwami. Aɣennij‑a yeẓẓu di tbibliyutikt n Med Ziani, ittedwal umezruy‑nnes ɣer 2006. Maca lxedmet n ttwala, tiẓiḍ aṭṭas.

Tala: wwwhttp://www.medziani.net/.Medziani.net

A nazzer s leḥfa, ad zzag‑s tnewwar tbiblyutikt n tmuzikt tarifiyt. Maɣa? Minzi Ziyani yettwassen di lexdayem‑nnes qaɛ, itteg ijt n tmuzikt d tamaynut, yettirar iklusa d jdid s tmaziɣt, bla ɛad mani yessakk°aḍ tmaziɣt ɣer umaḍa xminni i kid‑s itessur ca n yiles nniḍen.

Iwaren n uɣennij d ijt n tmaziɣt i nessawal aked wayawya, tesshel, maca teccur s tfelsaft.
« Ɣer‑i tamurt , lalla‑s n tmura, nec d ayetma nettawa deg‑s di lehna »
« Ɣer‑i tamurt n wayya ralla buya »
Artista Ziani ibedda s ij n ucenneɛ yemɣer s tmurt‑nneɣ, tcuni d waẓẓri‑nnes, tḍeffar‑it tmusiqt tersa, tettawi amesli ad yurja lalla‑s n tmura. d wallun yetẓenẓin ak tnixt n Med ziani ig issnen ad dag‑s yessili ad yessḍer am ca n temja.
« am tziri ṭya‑ines yetnewwer »

Ssin tudef‑dd temja, a daneɣ tawi mani wer nxes, talles id rsan x lalla‑s n tmura, d min x‑aneɣ ittekken zi manis wer nuki.
« ssuɛlan xa‑neɣ leḥyuḍ n usennan yetcukka … »
Tcuni, tẓuri, tamja, allun, misirya, tamara, anɛaq… Arif mala yɣennej, ad iɣennej aɣennij‑a ad xa‑s ceḍḥen tarwa‑nnes s leḥfa, d lferḥ, x llɣa izi yetkmmal uɣennij!

A nazzel s leḥfa d asitem n marra wenni umi kkin isennanen nni i ẓẓun di Arif deg iḍarn, yeksi kid‑s Arif‑nnes uca yetleɛ, di tmura n midden, ad yeksi ajjuyen n useḥqar, d tamara, d leɣben n tmurt‑nnes. Asitem a nedwel ij n wass ɣer tmurt‑nneɣ d tirellit, sfan‑as iɣeẓran, lellcent‑as ddmani. a necḍeḥ a nirar … s leḥfa!

Ziani bzzaf wer neẓri jjdid‑nnes, maca zeg ij n uɣeẓḍis, netta lebda yxeddem, d ameɣnas, d artista, ixeddem tmusiqt tedder di Festivals mɣern, aked artistat zi mkul tamurt. ttwalat‑a yedwel‑dd s uɣennij n « a naẓẓel s leḥfa » maca qa cenna. aɣennij dag‑s jjehd n iseggusa n lxedmet. Yettwasejjel di studio n OMC di Madrid, d ijt n lxedmet akd artistat mɣern zi Madrid.

Tala: Medziani.net

Lxedmet am ta, ad tekk zi Med Ziani, ad zzag‑s dd‑yeffeɣ mana kṭer, Artista ykessin amnus i tmurt mani yexleq yegma, amnus i ymenneɛraq, i trelli n yewdan mani ma llan. d legnus marra. di Road to Rifland (Abrid ɣer Arif), i yeccuren s uɣuwweɣ x tseqqar n yewdan di Arif d dduniyt amen tekmel. Niɣ beddu yellan d tasedma n « Sorif », d wenni d ddsas imettnen i xef temmers tcuni n Med Ziani. Iɣennijen iɣewwaɣen, x llɣa d ameḍlan. d tagrawal i daneɣ ɣa yessemquddan aked umaḍal.

A naẓẓel s leḥfa, ad tafem di Youtube s ubidyu dag‑s awalen n uɣennij urin.
ad tafem ɛawed di Plattforms n Tmuzikt marra ( Itunes,Youtube,Spotify…)
Mamek ɣa‑tafem amaynu n Med Ziani:
Facebook
Instagram
Youtube
Asit

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...