Jawad Ttanuti, yegga ijjen uɛawed yecna i uɣennij n « Tamaziɣt »

Jawad Ttanuti

Issers-d di simana-ya Jawad Ttanuti x usit n « YouTube » ijjen uɣennj d aqdim qqaren-as « Tamaziɣt ». Aɣennij-a wanita ittwassen zzag-s d amezwaru Lahit, zi senni iɛawed-as Bba Racid deg waṭṭas n twalatin. Itwassen ula kter s ubidyu klip-nni ig isewwer aked yellis Numidya deg wabril n usegg°as i yeɛdan. Abidyuklip-a iwweḍ ɣer ca n melyun n tmeẓra x Youtube.
Jawad Ttanuti, ɣer yella isem n « Art-6 » x Youtube. Iɛawed i waṭṭas n iɣennijen n arripirṭwar Arifi. Mamec netta iɣennej i waṭṭas n Izlawliyen n Arrif ameknaw Saεid Xuttur d Naεima Farsi.

https://www.youtube.com/watch?v=CYnp9m_9ShQ
Jawad Ttanuti
Lahit
Ba Rachid aked Numidiya

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...