Ineεisa yura x useddi n Meɣriḍu: Ddrama d wemsawal

Tira n Muḥemmed Inɛisa

Di min yeqqnen ɣer ddrama d wemsawal, di ca n texrazin ttuɣa ttaciɣ belli manayenni yuɛɛra aṭṭaṣ. Maca di ca n texrazin nneɣni ccɣer tuɣa-t naqeṣ cwayt. Mara war nniɣ yehwa qaɛ. Lebɛaḍ n yemsawalen yeɣleb x-asen umezgun, tettacid illa tetfurrujed deg umezgun maci di lmuselsel n ttelfaza (Ɛraḥar marra imsawaren n Idir d Kenza). X uɣezdis-nneɣni dinni ca n yemsawalen msaren, tettacid illa axmi imiraren ttrinaran ɛad x ddawr-nsen.

Zi tmesrayin umi rriɣ taynit, ttuɣa ssitimeɣ ad ilinit xir zi mamec tent-ẓriɣ :

– Amina rami i dd-terra lexbar illa Idir d mmi-s, aɣembub-nnes war ibeddel ca aṭṭaṣ, axmi d ca n lexbar yekka yeɛdu waha. Ura d Ṣareḥ lexbar-nni war t-ihezz ca aṭṭaṣ, danita ssawaleɣ x Samira Lmeṣluḥi d Mimun Zanun. Nessen mliḥ tizemmar-nsen timeqqranin di min yeqqnen ɣar ddrama.

– Lfilali d netta i yellan d apilar n Meɣriḍu, marra imeḍfaren tuɣa ttrajan ad ssnen min yeɛna ? Ma n leḥsabat i ɣar-s aked Buyfiran d Ɣancu ? Maca di texrazt taneggarut rami i dd-iban, war dd ibin bu s ca n jjehd i ɣa yejjen ameḍfar ad yaca s jjehd-nni tuɣa ɣar-s di Meɣriḍu amen yekmer.

– Kamira tuɣa tettarjiji aṭṭaṣ di ca n twalatin, waxxa min tuɣa dd-tkessi ibedd (Amecnaw tnayen n yewdan qqimen ssawalen di lbiru), bla ma ssiwleɣ x uqessi izellifen n yinni yessawallen deg waṭṭaṣ imuren. Lfiltrat uṣewwar i twasxedmen di Meɣriḍu ɛejben-ayi s waṭṭaṣ, lmusiqa , lmumettilin… Ɣar uneggaru xseɣ ad iniɣ belli min uriɣ x Meɣriḍu ḥesbem-t d lxezrat n ijj urifi tɛejb-as ijj n tmesract uca yura x-as, minzi dinni aṭṭas n tmesrayin zi min da dd-ssarseɣ izemmar a ɣar-sent yiri mayemmi. War ntettu belli Meɣriḍu itwaṣewwar ijj n wezyen-nnes qber i kuruna, azyen nneɣni di kuruna.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...