Ina d isuraf n usenneɛ n ẓẓamar Arifi

Maḥend ad yettwaɛdel ẓẓamar, ittraḥ umedyaz ɣer idurar, irezzu-dd x ijjen marka n ukeccuḍ qqaren-as « seyyaḥ », seyyaḥ-nni d aburi. Seyyaḥ ad yili d azegg°aɣ, maca xmi i t-ittaf d azegza, ittawy-it-id ɣer taddart. Ittegg-it deg uxxam di tili ar ɣa aẓeɣ. Xmi ɣa aẓeɣ ad t-iqess. Ittqessas-it ijjen ijjen, kul tasirt ittqessas-itt weḥhḍ-s, uca ad ten-ismun s tnayen idsen. Ad ten-ismun ad icedd s ufilu. Awern-as ad ten-isnuqqb s tmessi.

Irezzu x ijjen wuzzal zeg inni izdaden-nni n tesbikt, ad t-igg x tmessi ad zzag-s isnuqqeb. Tinuqqab ɣer daxel. Xminni ɣa ismeḍ ad dd-yawi ccmeɛ n tziyzwa, ad as-t-iɣerref. Xminni ɣa ikemml aɣerref ad as-dd-yawi tiseyyaḥin ad tent-irekkeb x arras n ẓẓamar.

Ccix Mimun, ijjen umedyaz d Arifi, iqqar belli llan ca n waccawen ttasen-asen-dd zi lxarij, ttasen-dd zi Tturk, ittili n ddamus. Ittaywi-ten-dd d izegraren ittqassas-iten ɛla ḥsab lxedmet-nnsen nitnti. Ɛawed malla tejj-itt amenni d azegrar wer ittɣennej. Ig inna Ccix Mimun.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...