Inɛisa yura: Llujik di Meɣriḍu (azgen wis rebɛa)

Yeqseḥ ad yeɛqer utarras x marra min yeẓra di 30 n texrazin zi lmuselsel n Meɣriḍu, maca dinni ca n tmeslayin ttɣimant recment di twengimt. Timeslayin-a zemmarent a tili ɣzint s tcuni-nsent deg walli umeḍfar, niɣ zemmarent ad ilint hwant cwayt x min ttuɣa yettraja umeḍfar-a.

Xseɣ ad ssiwleɣ cwayt x tmeslayin i ttwaliɣ tuɣa war llint ca lujik di min ẓriɣ di Meɣriḍu. Ca zzay-sent rrin-asent taynit lebɛaḍ imeḍfaren, ssiwlen x-asent. Lebɛaḍ-nneɣni a ten-tt-idd rniɣ, amecnaw :

1- Ḥuriya teksi gitarra bla aqrab, tneddeh bacekliṭ !

2- War tuɣi dinni bu lweqt aṭṭaṣ jar tkessit n Nawal d tarwa-nnes (lami turu), xseɣ ad iniɣ deɣya turu.

3- Pikanti lami tuɣa yettɛawad x min das-yemsaren di temẓi ak Buyfiran. Neẓra Buyfran d ameẓẓyan, maca Rami tuɣa yetɛawad Rḥussayen x min das-yemsaren ak Ṣareḥ, neẓra Ṣareḥ ɛraḥar war ibedder walu !

4- Mamec tegga Ṭṭumubin bellɛen tewwura-nnes x Ṣareḥ d Silya ? (War dinni bu ca n tmeslayt lujik ).

5- Taqarṭast-nni yexwa Musa di rḥiḍ, yeqseḥ a teqqim tɣanca di rḥiḍ, ɛlaḥsab jjehd tzemmar a tadef di rḥiḍ niɣ a teblawṭa a tewḍa di tmurt.

6- Ṣareḥ ca n twaratin ittban-dd d aqeddac aṭṭaṣ, maca di twaratin nneɣni itban-dd d aqelluɛ waha, amecnaw rami yumen illa Idir yemmut. Iydareɣ-dd rebɛaḍ waha zi min umi arriɣ taynit, maca imken inni i yxedmen Meɣriḍu (Buzeggu d Idrisi) ɣar-sen min zi ɣa yarren x iseqsan-a.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...