Imetlaɛ d NL Mundo: D ijjen tlulluct i dd-iɣemiyen x tnayen n ibuda

Drust xminni i dayi-ittejja ca n uɣennij a das-ɛawdeɣ sḥessiɣ-as aṭṭas n twalatin. D aya i tegga « Tlulluct ibuda » di buḥbel-inu.

Drust ɛawed, xminni tettafed iɣennijen smunan tnayen n yilsawen, msebḍan ; Tmaziɣt d Tespanyut. D aya, i tegga taseḍma n Itri, d manaya i yeggin Imetlaɛ ɛawed aked tseḍma n NL Mundo.

Aɣennij-a, urid ismun tnayen n yelsawen waha, maca ismun akid-s tnayen n tussniwin jar-asent lebḥer waha. Mladasent maca mlagg°ajent di twalat d ijten. Mladasent di tejyugrafit, zi tma ɣer tenniḍen. Maca mlagg°ajent di tussna n kul icten zzag-sent.

Jar-aneɣ-dd d Spaniya, iyezzimen lebda qa ssendafen melmi mma immut ḥedd iɛizz s uxenzir. Nettfekker-dd arrhaj i issuysen x yidurar, x taliwin n waman i nsses.

Tnayen n tmewwa, mlagg°ajent s ijjen netteḥsab-it d « Arumi », d « Aspanyu Bu tneqqitc ». Aked nitni ssiha, qqaren x-aneɣ « D Muru », « Muru umi i nettekkes imeẓẓuɣen ».

Jar iyezzimen, idammen, arrhaj, ixenziren, imesksiten, imenɣan… Teɣmi-dd ijjen tlulluct, ɣennjen-t Imetlaɛ d NL Mundo s waṭṭas n tcuni d tiɣist.

Aɣennij-a ittejja-ayi qqareɣ tiqessisin n Miguel Hernandez i yura x « lebsel i yeggin am wejris » s ca n lxezrat-nneɣni. Amenni i qqareɣ ula i Machado d  Lurka d inniḍen. Itejja-ayi ttqasiɣ binu Andalus amiẓiḍ, s ijj n uqasi-nniḍen.

Aɣennij-a ad yejj ajjar-nneɣ ad d-yas ad ibeḥḥer di Tcarrana d Cala Blanca, ad icc sserdin n Lḥusima, ad isu atay s nneɛneɛ n Tfarsit.  

S uɣennij-a wa, ataɣ ad yejj imezdaɣ n tnayen-a n tmewwa ad ɛawden ad fekkren deg umezruy i ten-ismunen. Ad fekkren deg igelwan n tussna i iɛelmen. Ad sxedmen tussna-nnsen d lqenḍret n wemsawaḍ d tiddukla.

Wa d asitem. Ar din, awi-dd a nɣebba beɛda « Tlulluct ibuda ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...