Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg wami ila ɣer-s 11 iseggusa, manaya ijj-itt tettɛic aṭṭas n imxentisen, iffeɣ x tudert-nnes.

Tenna Eilish deg ijjen wemsawal i tegga aked arradyu « Sirius XM » belli tettwala ila ifilmawen n porno axmi « lɛurret » di tenyert-nnes.

Terni Eilish, i ɣa issemɣaren s wass n tlalit-nnes tis 20 ssebt i d-igguren, « ttuɣa ẓerreɣ aṭṭas ifilmawen n Porno, bac ad ssiwleɣ tidet, manaya ibda wami ila ɣer-i 11 iseggusa ».

Tameɣnujt Tamarikant teydar-d ila qa ddegg-a n ifilmawen ffɣen x leɛqel-nnes, tettaka axmi treddej, minzi teẓra aṭṭas n porno », mamec i tessiwel belli « qa tsufra aṭṭas zeg imxentisen minzi ca zeg ifilmawen i teẓra dag-sen ddenf, d aɛeffan s waṭṭas ».

Mamec tenna Eilish ila lux iqqes lḥal zeg ixef-nnes minzi ila tettɣil di min izwaren ila mala teẓra ddeg-a n Porno s waṭṭas ataf qa d llemliḥ i nettat.

Eilish nettat zi tnaẓurin timeẓẓyanin i yewwin rebɛa n tsemɣurin Grammy deg ijjen useggas, di 2020, wami ila yalleh ɣer-s 18 usegg°as waha.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...