« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain

Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt), s yij n uɣennij d amaynu isemma-t « Ih ya Nnaḍur ».

Aɣennij-a i umi isewwer abidyuklip, a dd-yeffeɣ aked wadaf n useggas amaynu 2971. Iwalen d llɣa n Ɛali Ajwaw, asufeɣ n Ɛebdelmalek Bufarit.

Ɛali Ajwaw zeg inaẓuren i ittɛicen di Fransa, ttuɣa yizwar-as yeswiza s tmijja-nnes di tsamfunit n lalla buya, amen ɣer-s aṭṭas n iɣennijen-nnes ileḥḥen-iten, ittraja melmi i zeg-sen dd-ɣa yessijj x wegdud n uɣennij Arifi amezdag.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...