Gi tzehzit-a. Asmaa Aouttah

Gi tzehzit-a, ttcuqqiɣ tissegneft,
s ufilu n « min nwiɣ » bla ma ad tt-iniɣ,
ssewcɣ-tt i ureqqeɛ.
Qqaɛ min nnan izuhriyyen ur iffiɣ, ussan ṭṭawen.
Zi walu ar drust, lebda s wudem ittderraɛ aḍu.
Imɣar ubrid-a, izzugart, iccur s usḥissef d useɣdi.


Aqa-aneɣ mani nella, tif ad tt-nessen, ad tt-nini.
A nessers iḍaren gi tmurt, ad nini,
necnin d tarwa n wakud n ccek d udwal ar tkarmin
Zzga-nneɣ ittjiyyaf awalen
s uɛebbij n tisitin, nettṣennaɛ tudert.
Aẓuyet d ucetki mig danɣ ɣa nefɛen?
niɣ d axiyyeq ibeslen i nettyarḍ xmi netteffeɣ berra?
D aya i ɣer-neɣ: tasɣart-nneɣ zeg umezruy d uqettus n tmurt may nezdeɣ.
Iwa kkret ad nbeddet ɛawed x iḍaren-nnɣ.
ad slen i tmijja-nneɣ tejhed, tizdig.
Kkret ad nini min neɛna, ad daneɣ-isell umaḍal
xmi ɣa nsala, kul ijjen ad iyerḍ min kid-s dd-ittasen.
Ad iḍfer abrid-ines.
Ɛad d ci wer t-neggi.
Ɛad… kulci izmer ad yili.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...