Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

5 Melyun!

5 melyun n yewdan 5 n ṭeyyarat hrurant 50 € n nnaqes di tewriqt 5 melyun n ddell Akarikatur n Mohand Abttoy

Imuzarn

S ufus n Ahmed Abdelkhalki

Mreḥba ar taddart

Akarikatur-a n Mohand abttoy.