5 Melyun!

5 melyun n yewdan

5 n ṭeyyarat hrurant

50 € n nnaqes di tewriqt

5 melyun n ddell

Akarikatur n Mohand Abttoy

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Imuzarn

S ufus n Ahmed Abdelkhalki

Mreḥba ar taddart

Akarikatur-a n Mohand abttoy.