Eugène Green i iggin afilem s Tbaskut kunṭra i udustur Afransis

Eugène Green issufeɣ-dd ijjen ufilem di beddu n cher n Cutenbir qqaren-as «Atarrabi et Mikelats ». Bussinaryu-nnes irezzu zeg ufilem-a ad issreɣ tifawin x lhimmet i ɣer-sen ɣa yelsawen uqlilen deg umaḍal i yettwala belli nitni d ccihed x tussna. Deg ufilem-a Green issruɣa tifawin x iles Abasku. 
Poster n ufilem

Eugène Green ixleq di New-York. Netta zeg iwdan i tt-yeccin x yiles n Ibaskuten. Bussinaryu-ya d udramaturji d umari, mani lexdayem-nnes isrusa dag-sen iseqsan weɣban, ullɣen. Green wer isnuffur ca anict n tmexsa i ɣer-s ɣa yelsawen. Uca ixeddem x inni uqlilen zzag-sen ḥuma ad asen-yewwec ccan-nnsen, ad asen-dd-yerr lhimmet-nnsen.

Green, iqqen ixef-nnes ɣer iles Abasku, itteɛjib-as mamec tteggen iwdan ssawalen zzag-s. Netta iqqar kul iles ɣer-s lxezrat ɣer umaḍal. D ijjen tebridt i zi ɣa nxes amyanaw i yellan deg umaḍal-a. Yettwala belli aṭṭas n inni ig ixeddmen di sini x ifilmawen wer ttweqqiren ca yilsawen iberraniyen, uca axmi tteggen ijjen marka n ddenf n yiles-a. Ddenf-nni maci ɣir x inni i yessawalen iles-nni maca ddenf kunṭra i tewdanit amen tekmel.

Guantánamo: Afilem n « Amuriṭani » ittekkes tduli x ubniq aɛeffan deg umaḍal

Deg useqqim adusturi yettwala ila asexdem n ca n yiles-nniḍen di temzgida n tɣuri bla Tafransist wer dd-itis ca aked ddustur n tmurt-a. S uya netta, igga afilem-a s Tbaskut axmi d ijjen tebridt i zi ɣa innezbi. « Atarrabi et Miklats » d ijjen ufilem n lexyal i yessawalen x tlelli d min ixeṭṭar bnadem i yixef-nnes. Mamec ɣer-s tibratin d tipulitikiyin. Beɛda Eugène Green, yeqqar belli aseqqim adusturi ittegg ijjen ddenf d ayeɛqubi.

Taneglinzit d ijjen yiles i yettexsen yewdan merra. Lqanun n Fioraso ittbedda aked uselmed s yiles-a aberrani. Maca ittagi x yilsawen n tmurt. Wer nzemmer a nessexdem iles abasku di tmersal (institutions) ɣir di dders n tɣerma (civilisation) Tabaskit di tesdawit. Maca, ɛawed, wer nzemmer a nesselmed lmaṭ, niɣ Tafilusuft s Tbaskut, maca manaya izemmer ad yili s Teglinzit.

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Lxedmet n artistat ma ad bedden deg wudem n ddegg-a n izerfan i yettejjan tussna d tameẓluḍt. Green netta wer yeggi ca ifilmawen s Tbaskut waha maca ula s waṭṭas n yelsawen-nniḍen iberraniyen am Tafransist, i idewlen issawal-itt nican, d Tpurtugalit d Teṭalyant.      

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...