Cwayt x tudert n Ceɛṭuf (Ḥmed Lbeɣdadi)

Aked Mudrus, Muḥemmed Nnaḍuri, Farid Nnaḍuri, Ḥamid Temsamani, Mimun Anqayṭi, Mimun n Selwan d waṭṭas nniḍen, Nettaf Ḥmed Lbeɣdadi niɣ amek yettwassen s Ceɛṭuf. Qqaren belli d netta d amezwaru i dd-issidfen Banjo deg uɣennij Amaziɣ n Arrif. Mani ttuɣa Aɣennij Arifi yeggur s wallun d ẓẓamar waha.

Maca min iɛna Ḥmed Ceɛṭuf ?

Ilul Ceɛṭuf deg Ifarxanen (tma n Mlilet) deg useggas n 1932. Min iɛawnen artista-nneɣ ad innurẓem x iɣennijen Ispunya i ttuɣa yellan di Mlilet. Ceɛṭuf yebda ad iɣennej zeg useggas n 1954 isxeddamen deg iɣennijen-nnes ca n imassen ameknaw Banjo.

Ceɛtuf yekka aṭṭas n imukan, am tneddam n Lmuɣrib d Legzayer. Izemmem iɣennijen-nnes di Arradyu n Tmaziɣt. Awern-as wer iqqim ca ittɣennej, iraɣ ad izdeɣ di tegzirin Tiknariyin ar mani yewwi Rebbi buḥbel-nnes deg useggas n 2008. Tteɛqalen iwdan umi itteɛjib Ceɛṭuf s iɣennijen-nnes x Arriḍa d tmijja-nnes yecnin.

Min xef iɣennej ?

Aṭṭas n imeɣnaj ttuɣa ttɣennjen yezlan, aked tamja d wallun. Ceɛṭuf yettwassen s rebɛa n iɣennijen. Jar kṭer aɣennij n « Mimunt » ittwazemmen deg useggas n 1955 di Rrbaṭ. Iqqar dag-s :

«  a Mimunt, a Mimunt mihelliken

a lebhut n temẓi i wi cem-isbuhliyen ?

Ad ksiɣ ssinyet a zzag-s alyeɣ ddruj

Lkas i ɣa iwḍan a zzag-s alyeɣ ddruj

Lkas i ɣa iwḍan, lqa-t cem a Xedduj

Ad ksiɣ ssinyet teccur ar tqemmunt

Lkas i ɣa iwḍan, ksi-t cem a Mimunt »  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...