Cwayt n wawal x Meɣriḍu (Azgen wis tlata)

Muḥemmed Inɛisa

Tɣawsa n tmaziɣt

Iles niɣ tutlayt war yelli ca d awal niɣ d tira waha, minzi iles-a d netta i yettejjan aydud ad yemsebḍa x iyduden nneɣni. Tuɣa ssiwleɣ cwayt di min yeɛdun x tira n Tifinaɣ di Meɣriḍu, beddeɣ ɣar ifayuten i dayi-dd-ibanen d ifayuten. Lexxu xseɣ ad ssiwleɣ cwayt x Tmaziɣt i neẓra niɣ tmaziɣt umi nesla di Meɣriḍu.

Tameslayt i dayi-iɛejben di Meɣriḍu, di min yeqqnen ɣar Tmaziɣt, nettat d Tmaziɣt n Arrif n yiḍa. Tmaziɣt i ssawalen yewdan di ddcurat d tneddam n Arrif, waxxa dinni lebɛaḍ n yiwalen ttwasxedmen s yilsawen nneɣni bla Tmaziɣt. Manaya yexs ad yini belli Muḥemmed Buzeggu issexdem Tmaziɣt-a neɛmada, minzi tidett a tt-iniɣ. Tuɣa war yeqsiḥ ca x Buzeggu ad issexdem ijj n Tmaziɣt tuɛɛra cwayt x Tmaziɣt n Meɣriḍu. Minzi nessen tizemmar-nnes di tmeslayt-a, nessen illa netta zeg imaruten imeqqranen deg iyyar n tsekla tamaziɣt, ktar xmi nessawar deg iyyar n ungal.

Γer ɛawed: Cwayt n wawal x Meɣriḍu (2)

Tɣawsa n Tmaziɣt teḥḍar s waṭṭaṣ di Meɣriḍu, Meɣriḍu s yixef-nnes d ijj n yisem zi twengint-nneɣ, zeg umezruy-nneɣ, ɛawed imxumbar i neẓra di lmuselsel qqnen s waṭṭaṣ ɣar tɣawsa n tmaziɣt. Bla ma ssiwleɣ x lmumettilin i yiraren di Meɣriḍu, ɛraḥar marra d imeɣnasen d tmeɣnasin deg umussu Amaziɣ di Arrif. Ak uɣezdis n manaya, dinni ca n tmeslayin ẓriɣ-ten di Meɣriḍu qqnent ɣar tɣawsa n tmaziɣt, imken tuɣa war llint ca deg umcan-nsent. Amecnaw : 1. Ṣareḥ Ɣancu rami yesseqsa yelli-s x tɣuri n Tmaziɣt di lmedrasa. Minzi Ṣareḥ ɛlaḥsab amcan manis dd-yessawal d lxezrat-nnes ɣar tudart, yeqseḥ x-as ad yerr taynit i tɣuri n Tmaziɣt. Ṣareḥ yelha ak igelwan d taɣyuli ! Maca imken Ṣareḥ yejja awal i Mimun Zanun ad yini array-nnes di tmeslayt-a.

2. Lmusiqa i sxedmen di lmeslsel, ntaf izlan d min tɣennej Silya s Tmaziɣt. Mayemmi zeɛma tuɣa war din ittili ca wɣennij s ca n yiles nneɣni bra Tmaziɣt ?

3- Idir itteɛjib-as iɣennijen n Lwalid Mimun, Ḥasan Tidrin d Xalid Izri. Ammu i tenna Yusra i Ṣareḥ rami tuɣa tarezzu x rexburat n Idir d min yeɛna. Sareḥ danita war yenni walu x manaya !. Xseɣ ad iniɣ belli tɣawsa n tmaziɣt teɣreb Meɣriḍu. Tttaciɣ ak-is tettadef-dd ca n twaratin s uɣir waha, waxxa war ɣar-s dinni bu amcan.

Γer ɛawed: Cwayt n wawal x Meɣriḍu (1)

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...