Chacha wami yura x yezlan n Yamna Lxemmari

Chacha

Yamna zeg wi yarẓin lqafiya/l2iqaƐ deg izli/aɣennij, teffeɣ xef min yennum umezzuɣ, tarẓem tiṭṭawin i wen ttuɣa yxezzaren ɣar yezli zeg ict n tiṭṭ. Izli maci ci d-lqafiya niɣ l2iqaƐ, izli d asenflul, d lxezrat ɣar tudart/bnadem mkul ij muk tt-itwala, muk akid-s iggur.

Yamna rexmi tessawar/tetɣennej x tayri, war tettkumasi ca zi min d-ittbanen, tettkumasa zeg weydud d tmaqqant-nnes aked wemdan niɣ amdan d tmeqqant-nnes aked weydud, tettic tmasayt i weydud minzi tessen ddawer i yettirar jar temɣart d wargaz, ssa temmal-aneɣ-d muk illa weydud.

Wa ɣar-i d-ssawar
Wa ɣar-k ssiwireɣ
Kkin-d ixedjaḍen
Jar-ak-d akid-i.

lexmi ittewqiε ca n-uxerwiḍ jar weryaz d temɣart, nettaf ijjen ittarra ɣar wenneḍni, manaya nettwara-t gi waṭṭas n yezlan, maca muk da nettwala, Yamna tettarra axerwiḍ ɣar ixedjaḍen,  al ami d-tekka zi barra tessen ila yeqseḥ ccɣer bac ad dewren muk ttuɣa djan, zi manaya i texs ad teqḍeε awar. Aqḍaε n wawar yexs ad yini uḍuf deg wawar, uḍuf deg wawar ittekk-d zi tigg°di, tigg°di-ya tejji-tt ad teqḍeε layas, ur teqqim tettwara ci n tewwurt i tt ɣa yessufɣen, ɣa ten ɣa yessufɣen.

A yemma d asewwes
A yemma d arubi
Wami day-i ɣa yinin
Ɛmar iɛada-ayi.

Da netwala tanya zeg yewdan i d-tekka, iwdan i das-yennan, war tenni walu x Ɛmar, war das- tenni ma tennid niɣ war tennid. Yamna temmal-d almani ɣa ssiwḍen iwalen n yewdan, ad sxiyqen afgan, ad ssemsebḍan yen imunen niɣ xsen ad munen bac ad awḍen ɣa min xef rezzun ad ggen.

Ɛejneɣ x uɣeddu
N nneɛnaɛ iqes-ayi
Yemma nec war yennin
I mami raja-ayi.

Da terra falṭa deg yexf-nnes maci deg wenni texs, nettata i war issiwlen, ɛlik tenna ci aɣayli war tettecmet.

Zriɣ tfukt
Ɣireɣ d taziri
sixenta d llif inu
Jar tiṭṭawin-inu.

Ijjen umsarwas isbeḥ attas, llif-ines i tettwala d taziri isnuffar x-as tfukt, tedwer tfawt-ines tejhed x tfawt n tfukt.

Tettɣima Yamna Lxammari ɣar-s ict n lxasiya tesbeḥ attas di min inḍen aked weydud, war tbenni ci marra x yijjen wemdan, txezzar ɣar marra, tettwala timeslayin zeg weydud deg weydud.

Yura-t: Muḥemmed Chacha

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...