Buzeggu: Afilm n « Xamis 84 » ad yili deg ufistibal n sini n Tefriqt

Deg yij n tzemmemt-nnes deg uraq n wemsawaḍ anamun facebook, yeffeɣ-dd umari d usinarist d umessufeɣ Muḥemmed Buzeggu s yij uneɣmis yeqqar deg-s:

« Tifawin n ineɣmisen yecnan deg wussan izehmen… Afilm n Xamis 84, ksin-t maḥend ad yeɛdu deg ufistibal wiss 4 n sini n Tefriqt di Kanada, i ɣa yilin deg uyur n cutenbir i dd-yusin, ass n 25, ɣer 21:35 s tseɛɛet n wemkan-nni, di temdint n Manituba. »

Xamis 84, netta zeg ifilmen inejḥen di Arif aked uɣezdis n ifilmen nneɣnit amecnaw « Adios Carmen » d « Iperita« … Ttuɣa yesnekker taɛejjajt umi i dd-yeffeɣ di lwesṭ n imeḍfar irifiyen, di Arif niɣ deg Uruppa; minzi yessers afus x yij usentel ittcefcuf! yeswiẓẓeḍ ɣer yij n tsersiwt i di uzzlen idammen, i di yewqeɛ ɣezzu ɛad aqqa-t jer tiṭṭawin n yewdan i iɛicen llṭa-nni.

Amari, asinarist, amessufeɣ arifi; Muḥemmed Buzeggu

Afilem-a, i umi yura asinaryu Muḥemmed Buzeggu, d netta beɛda s yexf-nnes i t-idd-yessufɣen, iraren deg-s artistat d imeqqranen di Arif, amecnaw Cayma Ɛellawi d Benɛisa Lmestiri d Mimun Zinun d Samira Lmesluḥi d Racid Ameɛtug… Ttennḍent temsarin-nnes di llilet n 19 yennayer 1984, Mani wḍan waberru n yewdan s uqerṭas n lɛesker… Maca amen ttuɣa Xamis i umi yemmut, ittegg tizemmar ḥuma ad yeṭṭes aked temɣart-nnes, lexdenni; a dd-sqerqben di tewwurt yij n tnayen n imeḥḍaren rewlen-dd zi lɛesker, rezzun mani i ɣa ddurryen.

Twalat wiss 4 n ufistibal n Tefriqt i ɣa yettwaggen di Manitoba zi 24 ar 26 cutenbir 2021.

Afilm n Xamis 84, yessizzel aṭṭas n tira, yessfi-dd aṭṭas n wawal i x-as yettwannan, manaya mala yexs ad yini ca, yeqqar ila d ij ufilem yenjeḥ, nessitim-as isuraf cnan deg ufistibal wiss 4 n sini n Tefriqt i ɣa yilin di Kanada.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...