Badr Buskuci iɛawed i Yelli‑inu, maca qa cenna!

Yessufeɣ‑dd artista mmis n Arrif Badr Buskuci deg wass n retnayn i yeɛdan (27.07) ijjen lxedmet d jjdid. Ad temmarni ɣer Biblyutika n uɣennij Arifi, mamek ɣa temmarni ɣa lexdayem yecnan n Badr.

A Yelli‑inu yelli, melmi d lfal nem!? Aɣennij n Saɛid Zerwali, iwalen n uzlawi Xalid Herfuf, iɣennej-it Zerwali zik s Akustik d uṣeffar. Buskuci iɛawd‑as aɣennej s ijjen musiqa d tamaynut, i das-yarnin tcuni i tniɣt n Badr ɣa tenni ɣer‑s.

leRifain yesseqsa Badr buskuci, mayemmi yexḍar aɣennij‑a wa ad as- iɛawed? Badr yenna belli iɛejbas min xef yessawal uɣennij,

« neccin arbɛa n temɣarin wer ɣer‑neɣ yelli di Tussna‑nneɣ, Arrif waxxa dag‑s imselmen, maca neccin ɣer‑neɣ ict temɣart i wur ».

Zeg ijjen uɣeẓdis nniḍen, iɛejb‑as i Badro mamek yexdem uɣennij n Zerwali, ifekkar ad xaf‑s yerni x lqaleb n uɣennij n Zerwali ijjen musiqa d tamaynut.

Badr Buskuci d ijjen Artista itteggen iṣuraf tmarsan mani wer ten‑ixeṭṭi. Zag‑s amarezzu deg iles d tnettit Tarifiyt, zag‑s ameɣnuj, azlawi, ittkumpuza ittmiksa nnit. Nzemmer ad xaf‑s nini d Studio yeggur x iḍaren‑nnes. Ɛawd d ijjen utarras yegga tudart zdat‑nnes d aremmud, mkur twarat iremmed rḥajet d ttamaynut.

Zeg iɣennijen i ɣer‑s nnes, Yemma, i yura netta. Mamek iɛawed aɣennej i « waxxa nec teɛyareɣ » n Ccab Mustafa, d « tarzeg xaf‑neɣ tudert » n Waḥid taziri.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...