Artista Arifi Ɛumar Ayyaw idwel-d s ijj uɣennij d jjdid

Lerifain.fr

Awerni ijjen uɣabi x wazzarey n uɣennij Arifi, idwel-d artista Ɛumar Ayyaw s ijjen ubidyu klip qqaren-as: « ini-as i wul-nnem ». Aɣennij-a yecnan immars-d x Youtube ass-a ssebt 07 zi Nufember. Ɛumar Ayyaw deg ussan-a i yeɛdan ttuɣa yerr-d buḥbel d ca n iɣennijen i zi tettwassen taseḍma n wayyawen. Iɣennijen-a i yejjin ijjen limaret d tameqqrant deg Irifiyen deg iseggusa n tesɛin. Nessitim-as i artista-nneɣ ijjen webrid d azeyrar deg yiger n uɣennij.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...