04.12 Marḥba zzay-wem ɣer tmeɣra n yizran

Yessufeɣ‑dd Artista Arifi Jaouad Ttanuti ijjen ubidyu n Izran dag‑s azgen n tminut. Yenna dag‑s belli aɣennij yekmel ad d-yeffeɣ deg wass n 04.12.

Aɣennij‑a isejjel-it aked Lina Charif, yegga-as llɣa d amaynu mamek i d-itteḍhar di Trailer‑nnes.

Mamek yettwassen Jaouad niɣ ART-6, d ijjen artista yejhed di tmusiqt, zi lebda ittegg iṣuraf iggʷjen x qaɛ artistat Irifiyen. Tamunt akd Lina Charif i yella d spesyalista deg izran yedher zi beddu belli ad tejj ca n uɣennij yecna. Tamɛawant-a jar tnayen-a n artistat ad tewwec ijjen lɣillet d tasebḥant, mamek ireẓẓem tabridt ɣer twiza ixess ad tili jar inaẓuren n Arrif.

Yettɣima d araji x isennanen, ad nsel i tnayn n tmijjawin lebda sqasant‑aneɣ s taẓyuḍi d tcuni d ticcukaḍ d qaɛ min ittadfen ul.

https://youtu.be/NeWT0PlVUXg
Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...