Ɛali Ajwaw d Ttanuti ḍelqen-d i tnayen n iɣennijen d imaynuten

Ɛali Ajwaw

Yessufeɣ-d umeɣnuj Arifi Ɛali Ajwaw ijjen uvidyu-klip yegga-as i yisem « Ih ya Nnaḍur ». Ad yili d ijjen tmerniwt tecna i arripirṭwar n uɣennij Arifi. Aɣennij-a wanita issawal x twengimin i yeksi umeɣnuj x Nnaḍur d ledcur-nnes d imukan i dag-s. Ixedm-it s ijjen tebridt tecna s waṭṭas. Abidyu-klip-a ittwaffeɣ-d di Fransa issufeɣ-it-id Ɛebdelmalik Bufarit.

A neqqim di Fransa, artista Arifi Jawad Ttanuti, la d netta issufeɣ-d ijjen uɣennij. Issers-it di YouTube iḍennaḍ n 17 zi Yennayer. Aɣennij-a la d netta issawal uḥuyyez-nneɣ i temẓi d ussan i yeɛdan. Jawad Yenna « Merra idneɣ dag-neɣ ijjen uɣezdis n tnusṭaljit, hiwa awi-d ad t-nɣennej… »

https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4
https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4
https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...