Tunes: Azmmem n yismawen s Tmaziɣt

lerifain

Imaziɣen n Tunes iεjeb-asn lḥal aṭṭas umi zrin ufuɣ i d-tegga tamawast n daxel-nnsen x yismawen n Tmaziɣt.

Ass-a idwel zemmaren Imaziɣen n Tunes ad zemmen yimawen n tarwa- nsen s Tmaziɣt bla amenɣi bla walu.

tala n uneɣmis:

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Artistat n Yiṭaliya dag-sen amnus wami geɛɛden ifusiyen ɣer leḥkam.

Jar ulaɣi ɣer tnezbayt, d uttebheḍ d ugernez, artistat n temyzirt, zi merra tisatin wer ucin minzi tteblan, aked wami wwḍen ifusiyen ɣer leḥkam...