Tel Aviv yezwar i Paris, Zürich d Hongkong di tneddam i yeɣlan qaɛ.

yura-tt: Ɛebdessamad Zaryuḥi

Tawalat tamzwarut i ɣa tettwaxḍar temdint Tayisrayilit Tel Aviv, d tamdint i yeɣlan qaɛ i lmaɛica. Tamdint-a umi wer yeɛjib ca ad tettwassen s yisem-a, d liɣla i yejjin a deg-s alyen ttamanat n waṭṭas n lehwayej d ssarbisat deg wakud n jjerḥ n corona. Tel Aviv teksi-asent amkan i tneddam i irebḥen aẓẓɣat: Paris, Zürich d Hongkong.  EIU (Economist Intelligence Unit) tettegg lista-ya n tnedam i yeɣlan aṭṭas qaɛɛa i lmaɛica/tuddart mkul assegʷas.

Tqiccit n 10 tnedam i yeɣlan aṭṭas qaɛɛa:

1. Tel aviv, Israyil

2. Paris, Fransa

2. Sinɣapur 

4. Zurik, Swisra

5. Hongkong, Cinwa 

6. New York, Tamunt n Umirikan 

7. Genv, Swisra

8. Kupenhagen, Dinimark

9. Los Angeles, Tamunt n Umirikan 

10. Usaka, Japon

Ttaman n ɣasulina igeɛɛed

Zeg wazzɣat, Tel Aviv tgeɛɛed 5 n imukan di lista-ya. Manaya imsar minzi ttmenyat n tmurt (rmunt anamur), ccikel, jehdent qibal i dular Amirikani. Ɛawed ra d ‘inflation’, ttamanat yeɣlan n ɣasulina, d ttamanat n macca d marra leḥwayej n taddart i yejjin tudart di temdint-a ad terni di liɣla. Ra d upandimi n corona ttuɣa-t d ssibet  deg ubeddel n lista-ya.

“Nzemmer a nettwala ij n tiyti (impact) deg undeks (index) n usseggʷas-a s ugeɛɛed ameqqran n taman n lisans”, i inna Upasana Dutt, arays n trezzut-a. Deg awṭṭas n tmura ttaman n yinirji d macca yuli aṭṭas s imxumbal di tsebabt d ixedammen i yudrusen. Ɛlaḥsab imezrzuten, ttaman amerwassu n ij n litru n lissans yemmerni 21% deg umadal amen yekmel. Wa d lesbab i yejjin taman n tkessit d usiweḍ n sselɛet ad iggaɛɛed aṭṭas. Ra d leḥwayej n uzgenfi, ttabak, d leḥwayej n tazdugi yuli-asen ttaman aṭṭas deg usseggas-a.

Tineddam i yeɣlan qqaɛ-a deg umaḍal

Tala: 10 n tindam i yeɣlan aṭṭas qaɛɛa deg umadal:

https://www.hln.be/buitenland/tel-aviv-steekt-parijs-zurich-en-hongkong-voorbij-als-duurste-stad-ter-wereld~a4154a76/

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Artistat n Yiṭaliya dag-sen amnus wami geɛɛden ifusiyen ɣer leḥkam.

Jar ulaɣi ɣer tnezbayt, d uttebheḍ d ugernez, artistat n temyzirt, zi merra tisatin wer ucin minzi tteblan, aked wami wwḍen ifusiyen ɣer leḥkam...