Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ

Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi sɣuyyun x lḥeqq-nnsen, aṭṭas n imeḥḍaren rewlen. Ad x-asen d-adfen lemxazniya ɣer daxel i llisi. Ḥedd inya x lḥiḍ, ḥedd iruḥ ɣer lqisem ibelleɛ-d x-as tawwurt. Maca Farid Akruḥ  d Saɛid Buḍḍuft wer wwiḍen ad rewlen nitni, Saɛid ula kṭer netta ttuɣa-t d ameɛḍur. Uca ad ten-wten lemxazniya d ssimi ar mani ig immut Farid i ttuɣa yeqqaren di tmussni d netta ɛad wer yiwiḍ aseggas-nnes wis ɛicrin.

Maca Saɛid immut deg wexxam-nnes di tmeddit-nni zegga ig icca ca n teyyita d tiɛeffanin di arrimet-nnes. Ula kṭer netta ttuɣa-t d uqlil di seḥḥet-nnes wer yiwiḍ ula seṭṭac n iseggusa di buḥbel-nnes.

Ilul Saɛid Buḍḍuft di ddcar n Tizi Uɛekki, jjwayeh n wuggug n Ɛbdelkrim Lxeṭṭabi ass n 25 Yennayer deg ijjen twacunt wer ɣer-sen ca. Tuɣa-t zeg imeḥḍaren imiɣisen, amec x-as cehden iselmaden-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...