Tapsikulujit ‑ Taxrazt 5

Sqadem‑dd iseqsan‑nwem ɣer: Tapsikulujit.Lerifain@gmail.com

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec...

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

Mamec i ittemsurrufen inaẓuren d imariten aked tweḥdanit ?

Aḍris n: Beverley D'Silva, Tala: BBC, Asuɣel: Andic. Aṭṭas n imariten d inaẓuren ttuɣa tetteɛjib-asen taweḥdanit, mamec i dasen-itteɛjib i yina ad ḥerzen ixef-nnsen...