Tussna

Xmi ttrun lewḥuc!

Twalat ɣer twalat, nttesla x imuddar ttrun xmi yettmetta ca n yijj zeg uklasi‑nsen. D tidet? Ttacan lewḥuc s uxiyyeq?…

1 avril 2021

Playa n Acapulaco: awarni 60 n iseggusa, tarɣa dag‑s tfawt ɛawd!

Ict tkemmict n yewdan, ttuɣa tsaran x Playa n Miksik, ẓrin min wer ẓrin ɛemmers. Terɣa tfawt d tazegzawt deg…

9 février 2021

10 n tebridin i wemsawal am yewdan

"Neḍleq deg umsawal", "siwel am yewdan", deg umkan ma ad terẓed tiwwura. Lmed ad tesqareqbed. Aṭṭas n twalatin nettemṣaḍaf aked…

13 novembre 2020

Tidet ad tt-iniɣ di baba ad ɣer‑s rewwḥeɣ!?

Tala- Bits and Splits/Fotolia "Lla d lla, wah d wah!", "lla wer ɣer-s bu unewwer (uɛennab)", iwaren‑a gmiɣ‑dd kid‑sen, ttesliɣ‑ten…

2 novembre 2020

D tidet Ssekʷar d aɛeffan?

Sekkʷar d mizid ‑ ar da nemsefham. Maca cḥal i yxess anec n sekkʷar deg ass? cḥal yeddarra taddut nneɣ?…

1 novembre 2020

Ammu yessiwel Charles Darwin!

"Ttaciɣ am xmi neɛɛmeɣ belli nɣiɣ". D asenti n lektab i zi yettwassen Charles Robert Darwin. Maca tidet waha, Darwin…

31 octobre 2020

Tisegnaf n Smartphone, Astiqa d ticcin!

Fuṭu: dan.nikonov shutterstock.com Uca aqqa‑neɣ nennebiy, a s-tinid aqedduḥ-nni n utliffu d ticcin i dag‑s. ‑Xelli deg iyyuren yeɛdan ɛad…

27 octobre 2020

Anict ufin n waman di tziri!

Taziri yeffeɣd belli dag-s aman, urid d cwayt n waman waha, manaya ɛemmers iwdan ma ggin-t di leḥsab. Mala yeffeɣd…

27 octobre 2020

Tayri: Cwayt n Ucimi, d ca nniḍen

Melmi tettarbated idduquz‑ak lmic n ccimi deg walli. Tiḥeryaḍin n tyacitin, teggent‑ent ihurmumnen waha. Zemmer Acimi, d rirart n ihurmunen…

11 octobre 2020

Lefraḥet niɣ d axeyyeq, ikuluren ttiraren di tnefsect d ddat nnec!

Frisa d taḥmamymit? Ananas d azegwaɣ? i lbanan d abercan? Wi xaf-s ɣa izeɛmen ad ten-yecc! Ikuluren urid tejjan‑cek ad…

5 octobre 2020

Setta n yeklusay n macca !!

Melmi tettemsawaled akd ca n ḥedd x macca, tettesrid “nec tetteɣ arrbiɛ waha”. Maci ar ḥima yegga arrijim. Izemmer ad…

22 septembre 2020

Anẓar s yiẓra x tmurt d tziri.

Tissfay n iṣefḍawen d yiẓra. Qbel i 800 mlyun n iseggʷusa, ttuɣa tamurt d tziri, beddent deg udem n lbumbat,…

20 septembre 2020

Tudert deg Ubinus (Venus)

Assa: 14.09.2020Massachusetts Institute of Technology (MIT) European Southern Observatory (ESO)"Nennexleɛ lami neẓra leḥsabat n Phosphin di lhawa n Ubinus" i…

14 septembre 2020

Tirja: Bukebbas yecna icewwer waxxa yessagg°ad

Fuṭu: Sergey Nivens/ istock Iwa labas d bukebbas waha!! D ahardef waha! Melmi dd-ittas di tirja ca n ḥajet wer…

13 septembre 2020

Lweswas: minzi yettwaɛqal!

Lweswas zeg waṭṭanen i wesɛen deg iwdan melmi beddan ad meɣren. Yella lweswas deg ixarrisen waha, yella maca la d…

11 septembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar