Tinfas

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

24 janvier 2021

Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: "Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-ččeɣ, niɣ a dd-alyeɣ". A das-tewc…

19 novembre 2020

Mala d asnuɛtar aqa snuɛtareɣ-ac, mala nnec ruḥ ḍelq-as!

Ijjen yexs ad iraḥ a dd-yeksi tarist. Yebda ittetter iɣyal x ayt bab n ddcar. Iruḥ ɣer yijjen, yesqerqeb x-as,…

3 octobre 2020

Jeḥḥa d ɛecra n yeɣyal

Di min yeɛdun, ttuɣa ttmunen jjmaɛet n yijj n ddcar, sqadan ijjen zi tarwa n ddcar ad iraḥ a dd-yeḥri…

2 octobre 2020

Jeḥḥa d wawal n yewdan

Ijjen wass, ttuɣa yeggur Jeḥḥa d mmi-s, ttgewwaden aɣyul-nsen. Kkin x ca n tarbiɛt n yewdan, Slan-asen qqaren: "I ddegg…

27 septembre 2020

Aɣyul n jeḥḥa

Ijjen wass, isewweq jeḥḥa, yesɣa-dd ijjen weɣyul, Igewwed-it-idd aked webrid. Ẓrin-t ijjen tnayen n iceffaren, uca ggin x-as awal bac…

25 septembre 2020

Zi min izemmem Biarnay: Tanfust n wuccen d yensi

Tanfust n wuccen d yensi[1] Inna-k, illa insi d wuccen d imeddukkal, raḥen ttakren merra. Ijj n nnhar, ẓran ijj…

17 septembre 2020

Yumes ayejdur!

Saɛid Belɣerbi Yuẓeɣ urimam zi tuffet n waman, ittẓalla uzillez x tmewwa i ttuɣa ittreqriqen s inessisen n tnedwin-nnes. Yesweḍ…

11 septembre 2020

Yeẓẓull g wudem n yemma-s

Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tenna-s yemma-s: - Aqqa yeεreḍ x-ak lḥajj Ɛmar, ad yegg ssedqet i yemma-s.yekkes tisila, yeεdu ɣer teɣmert. tuli-dd rriḥet…

8 septembre 2020

Zi min izemmem Biarnay: Tanfust n txatemt

Tanfust n txatemt[1] Ijjen tmeṭṭut ɣer-s ijjen memmi-s, iseqḍeɛ ijjen unebbar[2]. Tenna-s: “I mi anebbar-nni?” Inna-s: “Ad qesseɣ i baba-m…

4 septembre 2020

Tamellalt taqerqact

Iturjem-itt-dd zi teglanzit: Ɛebdelɛaziz ḤANNUN Ijj n uyerẓiẓ yedder ittemhafa zi ssa ɣer da. Ijj n wass, yufa tamellalt temɣer…

25 août 2020

Aheggar aḍemmaε

Yura-tt: Ɛebdelɛaziz ḤANNUN Ijj n weqzin yeṭṭef-it laẓ, wer yufi min ɣa yecc. Yeqqim ittenfifir, irezzu min ɣa yecc. Wer…

23 août 2020

Uccen d uḍil

Yura-tt: Ɛebdelɛaziz ḤANNUN G yijj n u3ecci, uccen ttuɣa yeggur di ca n yegran, yeẓra ijj n tẓayart tewca i…

23 août 2020

Taɣudant-nni

Yura-tt: Said EL MARSSI Deg yijjen usegg°as n zik, aṭṭas zeggami, ttuɣa din ijjen tɣudant tettneɛniɛ lebda teɣmi, ttuɣa tettaka…

23 août 2020

A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ

Ɛebdelwaḥed ḤENNU "A dak-dd-yeqḍu s uḥenneḍ".jjin-t-idd imezwura. Awal-a yettwaqqar x ca n yijjen waxxa yessawal, ittenhezza ... Maca wer ɣer-s…

23 août 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar