Tinfas

Tanfust uḥuli d yifis

Ij n wass, msagaren yifis d uḥuli. Yenna-s yifis : « ɛemmi aḥuli, texsed ad teqqimed teddred, wer cekk-ttetteɣ ?…

16 mars 2021

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30

23 février 2021

Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU…

16 février 2021

Tenni i yiwi yeɣzar di tsawent

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ij n wergaz ɣer-s ij n temɣart teccur s tɣennant. Walli wi tt-ɣa…

2 février 2021

Ɛmar Udaddi

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ijjen qqaren-as Ɛmar Udaddi, ttuɣa-t d miɣis. Ttuɣa ɣer-s ij uma-s yeccur s…

1 février 2021

Min dac-tenna yemma-c, ula d necc tenna-yi-t yemma.

@coloriage Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, Deg yij n wass yecna, ajenna ttuɣa yizdig, tamurt qeɛ tezzegzu, tinewwacin ttemraywant deg…

31 janvier 2021

Wenni i ɣa yḍefren timɣarin, ad ines di berra.

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Ḥajitkum, Yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ij n yekfer, lebda iḍeffer ij n tzizwit, ittgabar-itt.…

30 janvier 2021

Am uɣi am lbakur

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU "Am uɣi am lbakur", d awal zi min dd-jjin imezwura, yettwaqqar xmi i dd-ittberra ɣer-k ca…

29 janvier 2021

Min yegga lmexzen d wenni d netta!

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Ḥajitkum, tekker ij n twessart, ij n wass, ttuɣa tenya x weɣyul, teggur, teggur,... telqa ca…

26 janvier 2021

Aɣyul d ufunas

Yesmun-itt-idd: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, Yekker yij ufellaḥ, ttuɣa kul tuffut, ad iberdeɛ i weɣyul-nnes, a x-as…

25 janvier 2021

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

24 janvier 2021

Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: "Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-ččeɣ, niɣ a dd-alyeɣ". A das-tewc…

19 novembre 2020

Mala d asnuɛtar aqa snuɛtareɣ-ac, mala nnec ruḥ ḍelq-as!

Ijjen yexs ad iraḥ a dd-yeksi tarist. Yebda ittetter iɣyal x ayt bab n ddcar. Iruḥ ɣer yijjen, yesqerqeb x-as,…

3 octobre 2020

Jeḥḥa d ɛecra n yeɣyal

Di min yeɛdun, ttuɣa ttmunen jjmaɛet n yijj n ddcar, sqadan ijjen zi tarwa n ddcar ad iraḥ a dd-yeḥri…

2 octobre 2020

Jeḥḥa d wawal n yewdan

Ijjen wass, ttuɣa yeggur Jeḥḥa d mmi-s, ttgewwaden aɣyul-nsen. Kkin x ca n tarbiɛt n yewdan, Slan-asen qqaren: "I ddegg…

27 septembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar