Zi min izemmem Biarnay: Leqɛidet-nneɣ mecmi nettuc a netter ṭṭyab

Leqεidet-nneɣ mecmi nttuc a netter ṭṭyab[1]

Wami dd-yusa unẓar qbala, ad ffɣent temɣarin d tebriɣin d iḥermucen d yergazen…
Ttawin yergazen ijj n ufunas al ijjen umrabeḍ qqaren-as ccix, ɣerrsen din i ufunas, ttettren llṭef din. Irgazen qqaren:
« U lṭef bina u ddenya teεreq bina! »

Timɣarin d tebriɣin qqarent:
« Rebbi ṭayeb xaf-neɣ »

A dd-teffeɣ ijjen twessart, ad traḥ a dd-tawi ijjen tsegnit a tt-tarqez g yijjen unnar d aqdim ur isserwit ḥedd imendi dini, ɣir midden imezgura ssarewten deg-s imendi. Tawessart-nn teqqar tijemεin necnin timeẓẓyanin ur tent-nessin.


[1] Tεawed-as-tt i S.Biarnay, Sufya yelli-s n Mmuḥ abeqqiw. di Ṭanja asegg°as n 1909.

Yura-tt Samuel Biarnay; « Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique« , 1917.

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.