Zeg Uεerwi ɣer Umejjaw

Deg unebdu n 2021, ikka‑dd xaf‑i ijj n umeddukel x uεerwi, inna‑yi: ass‑a akid‑i traḥed Amejjaw, tuɣa akid‑s xali‑s, i twalat tamezwarut i t‑zṛiɣ, aterras innumɣer.
Deg webrid issenta wemsawal jer‑aneɣ, iffeɣ‑ayi xali‑s nni ittedder di Hulanda.
Sseqsiɣ‑t x melmi yugur?
Inna‑yi: ugureɣ deg 1978.
Umi niweḍ ɣer Umejjaw, aked wemsawal d yiseqsan, inna‑yi:
Necc manis kkiɣ, wer tzemmrem ca ad ssin tekkem, issenta a dayi‑iεawed x tenfust‑nnes,
Inna‑yi: aqqa imun akid‑i yijj netta ssanita zeg Iεerwanen, muḥal ma ad yili tessned‑t, ittegg ula d netta tiqessisin, iccat tamja.
Uca necc ad as iniɣ: yak ma d Ḥmed ZZEYYANI?
Igga‑dd ɣari ijj n uneqleb zi lkursi n zzat d aṭebheḍ!
Inna‑yi: wah d netta!
Nniɣ‑as: sel‑dd a dak‑iniɣ ijj n yezli nnes:
« Tammurt‑inu, tammurt‑nnec, tammurt‑inu…
Di tmurt n lberrani qqaren tammurt‑nnec,
Di tmurt inu ttaciɣ d lberrani. »
Yezzar‑ayi yeḍṛa ɣer tmurt zi ṭṭumubil, ḍṛiɣ ḥuma a nkemmel mani niweḍ deg wawal,
Isarreḥ aɣil‑nnes, isscen‑ayi ɣer‑s,
Inna‑yi: teggid‑ayi ticarrawin s manaya dayi‑tennid.
Iεawed‑ayi x ZZEYYANI illa d ameddukel‑nnes, d mmis n tmurt‑nnes, itteεna‑as‑dd ula d ateεni.
Ɛawdeɣ‑as ula d necc x ZZEYYANI zeg uɣezdis n tira yura d min yenna, εawdeɣ as belli ɣer‑s trata n yedlisen:
-Ad ariɣ deg weẓṛu
-Talewliwt i mulay
-Iɣembab irezzun x wudem‑nsen deg wudem n waman

Halim El Madani
21 – Cutanbir – 2021

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...