Xalid Muriɣ isselmad Tmaziɣt s Thulandiyt

Khalid Mourigh (tala: Facebook)

Yessers-d Xalid Muriɣ, amrezzu di Tmaziɣt, ijjen ubidyu ass n 27 Cutenbar. Abidyu-ya ixes ad dag-s issides tajerrumt n Tmaziɣt i Ihulandufuniyen d inni i wer ssinen i Tmaziɣt mliḥ.

Abidyu-ya issidef-d dag-s aɣennij n Mo Temsamani. Uca issefhem dag-s tafunitikt n ijjen twinst zi senni yudef deg usefti (conjugaison). Aṭṭas n iwdan tettren ad ilin ameknaw ddegg-a n lexdayem maḥend ad lemden Tmaziɣt d tira-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...