Categories: Tadelsa

Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : Ass wis tlata : Lqubbet d arewwaḥ (3/3)

Taslit aked Tewzirin-nnes (Hart: 1959)

Nessiwel deg umegrad-a x ca n leɛwayed i yeqqnen ɣer Urar di Arrif. D amezwaru ixess ad neddet ila leɛwayed ttbeddalent zi teqbilt ɣer tenniḍen, ca n twalatin zi ddcar ɣer wenniḍen. Izemmer tili nettu ca n tmeslayin, wer tent-id-nenni, maca negga tizemmar maḥend ad nessreɣ tifawin x tmeslayin timeqqranin waha. Zemmren imerzzuten ad fesslen s tira, kṭer ukṭer di leɛwayed-a n tmeɣra di Arrif. Ula d leɛwayed nniḍen i yegguren ad weḍḍren mala wer nekker ad tent-nzemmem.

Deg wass-a wanita, tiweltmatin d teɛzriyin i yudsen i teslit. Tterrant-as taynit di min iqqnen ɣer warruḍ-nnes, aẓẓli-nnes, syirrḍent-as ijj lizar d acemlal, tyirreḍ akid-s nnuqret (ixelxalen, timrisin, tiseɣnas…). Aked manaya, qqarent tiḥramin d temɣarin izlan n lalla buya, ccetent-id lemɛani x beṭṭu n teslit x yemma-s, x wergaz..

Imedyazen di Larbeɛ n Tewrirt (Hart: 1956)

Xenni, teffeɣ teslit xminni ɣa tegg ijjen lqubbet ad ad idel udem-nnes. Zi tnamitin i yellan: Ad tt-ijerr baba-s ɣer berra i taddart mani tt-ittraja mulay.Ad tt-iɛawen baba-s ad tniy x uyis. Din ca n tnamitin: Xminni ɣa teffeɣ teslit zi taddart, ixess la d ijjen lḥajet ma terreẓ, ixess kulci ad iqqim deg wemkan-nnes amek yella. Ɛawed, ixess ad teqqim tettjerra ijjen tsilit-nnes.

Xminni i tt ɣa iɛawen baba-s ad tniy x uyis. Ad temmutti ɣer taddart n mulay, akid-s lwacun-nnes d nitni ccaten deg wallun qqaren izlan. Ca zi tqebbal n Arrif, ixess xminni i d ɣa dewlen inni n teslit wer ttekken ca abrid i di raḥen. Manaya maḥend zeɛma ad ssig°jen tiṭṭawin n yiwdan d lfall aɛeffan. (Lux wer qqimen yeysan, dewlent ṭṭumubinat deg wemkan-nnes).

taslit s uqebbu

Xmi ɣa taweḍ ad dinni taf taslit tamɣart-nnes. Ixess ad tessuref s uḍar-nnes afusi xminni ɣa tadef zi tewwurt, tticen-as ijjen uḥebbi dag-s aɣẓaẓ d tmiẓiḍin, tneṭṭer-it nettat x inni iḥḍaren (manaya ca zzag-sen tteggen-t deg wass wis sebɛa). Qqaren qa wenni iḥerḍen x waṭṭas zeg weɣẓaẓ-nni ad as-nnurẓment tiwwura n lemlaj d rrzeq deɣya. Xnni, ad traḥ ɣer wexxam n wergaz-nnes, deg ijjen wemkan ila ssewjden-as-t qbel, ad ɣer-s iraḥ din wergaz-nnes ad as-issudem azellif, merra manaya yettili deg ijjen uklima n lefraḥet d yezlan d tlewliwin.

Di wis sbeɛ yyam, ttasen-d baba-s d yemma-s n teslit, tticen-as ca n iwarditen, merra manaya ittili deg ijjen lḥal n lefraḥet d tcuni.  

ɣer ɛawed : Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : Ass wis tnayen : Leɣramet d Rraziq (2/3)

ɣer ɛawed : Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : ass amezwaru, ddfuɛ d ca nneɣni (1/3)

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar