Txedm-itt teslit di teɣmert

Yesmun-itt-dd Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Di min yeɛdun, ttuɣa din ij n teslit, uca deg wass n wurar-nnes, di lḥenni ameqran, amen teqqim di teɣmert, yuzzel uɛeddis-nnes. Maca tessedḥa wi t-ɣa-yinin. teqqim din di teɣmert tettneẓbar, tetteṭṭef ixf-nnes…

Tuḥel ad tẓeyyer, walu! tɣeḍl-iten-dd, uca ttuɣa din ij n tziwa zzat-s, tqebr-itt x-asen.

Tettɣil wer das-yuɣir ḥedd, maca din ijten teẓra-tt, uca teṭṭef allun, tiwi-dd x-as izli-ya:

« Mli t-idd teggid d akeffif,
ili yeɣba, yenta!
Mli t-idd teggid d aẓerriḍ,
Ili imun aked lehwa!
Cem teggid-t-idd d abercic,
Tqebred x-as tziwa! »

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...