Tuli tuli

Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Aṭṭas n twalatin nettesla i wawal-a yettwaqqar, xmi ca n yijjen ittexs ad yeṭṭef taɣennant x ca n lḥajet, yeqqar: « necc ɣer-i tuli tuli », zeɛma am wi yeqqaren; wer ttɛiqqibeɣ ɣer deffar, lli liha liha!

Maca min wer ssinen waṭṭasn n yewdan; illa awal-a ɣer-s tḥajit-nnes. Alik-awem-tt:

Yuɣer yij urifi i wurtan-nnes tettwaker zeg-sen tazart, uca yejjull ; ya wenni ɣa yeqbes deg wurtu-nnes, ad yesduxxen yemma-s s tezwict.

Ij n wass, yeεdu x lεirst-nnes ad yessijj, ittwala ca n yijjen deg wurtu ittekkes tazart. Yeεlef s tazzla, yeksi tazwict, ineyyec deg-s.

Yeẓra-t-idd wenni, yebda ittnakad-it-idd : « ahda a baba, necc d mmi-c! »

Yerra x-as netta s temɣendeft: « lexxu tuli tuli »!

Uca yesduxxen-itt deg-s.

Zi ssenni, yeqqim d awal: « tuli tuli ».

Ɣer ɛawed: Mala d asnuɛtar aqa snuɛtareɣ-ac, mala nnec ruḥ ḍelq-as!

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...