Tirart n temẓi; Man fus i yellan sennej?

« Man afus i yellan sennej« , tettwasemma ɛawed « tcemm« ; nettat d ij n tirart zi tirarin n temẓi, ttuɣa ttiraren-tt ayt twacunt xmi ttmunen di taddart ɣer tmeddit.

Ɣer umezwaru, smunan ifassen-nsen d tiqebbiḍin, srusan-ten ijjen x wenneɣni, uca ad yebda yijjen ad iḥesseb tazzin-nni mani ttemsagaren iḍewḍan, ad yeqqar:

« Wi yilan axbuc-a? »

A x-as dd-tterran:

« Uɣerḍa »

ad yesseqsa ɛawed; amen yesskan ɣer tazzit i di ttemsageren iḍewḍan, sennej i tenni i ɣer yessken ɣer umezwar:

« I wa? »

A x-as dd-rren:

« Uɣerḍa. »

Ad yeqqim amenni ittseqsa: « i wa? », nitni tterran-dd x-as: « uɣerḍa », ar aneggaru, ad yesseqsa:

« I wa? »

A x-as dd-rren:

« N tlefsa. »

Tirart n « man afus i yellan sennej », niɣ « tcemm ». Tateswirt @lerifain

Lexdenni; ad yewqeɛ yij n wemsawal:

– « Mani tella tlefsa-nni? »

– Ccin-tt ifurag.

– Mani llan ifurag-nni?

– Tecca-ten tmessi

– Mani tella tmessi-nni?

– Sxesyen-tt waman

– Mani llan waman-nni?

– Swin-ten iyarraḍ

– Mani llan iyarraḍ-nni?

– Γersen-asen ixedmiyen

– Mani llan ixedmiyen-nni?

– Ddzen-ten imesdawen

– Mani llan imesdawen-nni?

– Iwyen-ten iɣezran

– Manis kkin iɣezran-nni?

– Wcin i lebḥer yeqqurn.

Xmi i dd-ɣa awḍen da, ittsala wawal, ad ksin ifassen ɣer tiṭṭawin ad ẓemmen ancucen, uca ad ggen: « tcemm« !.ad bdan ad tteggen deɣdeɣ i yij d wenneɣni. wenni ɣa iḍeḥken niɣ ad yessiwel, niɣ a das-dd-banent teɣmas, ittwaḥsab yexser!.

Xmi ɣa inin « tcemm« , lexdenni ancucen ttbellaɛen, ixess war iḍeḥḥek ḥedd, wer yessiwil ḥedd! wenni umi ɣa banent teɣmas, ad yadar, a das-ggen « man afus i yellan sennej »; ad ssersen afus x ufus x weɛrur-nnes, uca a t-ttsseqsan:

– « Man afus i yellan sennej? »

A x-asen dd-yerr; « n flan », niɣ « nflana », mala yeffeɣ-dd x-as nican d wenni d netta, mala wer x-as dd-yeffiɣ, ad ksin ifassen deg ujenna, a kid-s dd-adaren ɣer weɛrur amen qqaren: « Ksi a rebbi, ltex« !

Lexxu, yeqqim d awal: « ggin-as man afus i yellan sennej« !

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s