Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi

« Yemma, lla (ttuɣa) lebda tettẓalla lefjer qbel i ɣa traḥ ɣer leɛrasi, tettrewwaḥ-dd awern i lmeɣreb maḥend ad teẓẓall leɛca.

Baba, ɛemmers wer iẓẓul ula d tarekkiɛt… Di remḍan, lla ittett, isess, ittkeyyaf ccica, ibeṭṭa llyali-nnes jer rebɛa n temɣarin bla ma ad iɛdel jer-asent, itticc i tesslit tameggarut rebɛa n llyali, ittic-as i yemma ijten.lla ttesliɣ-as lebda iqqar: «Rebbi, iɣeffer x kulci illa Ixessa wer kid-s ncerrek waha ». Ij n Rebbi i yellan deg ujenna d Llah, yella wenni i yetteḥkamen di tmurt, d lefqi (l’imam).

Qbel i ɣa immet baba, izur amḍel n rrasul di Lmadina, yedwel yerreḍ tafuqit (leɛbaya) deg uraq ujellab. Sliɣ-as ij n twala iqqar: « lḥijj ɣer wemḍel n nnbi iseffeḍ merra lmeɛsiyyat, wer zeg-sent ittɣimi walu. Yemmut baba d amezdag zi lmeɛsiyat-nnes.

Qbel ɣa temmet yemma, nniɣ-as: « Mayemmi wer tettḥijjid ɣer wemḍel n rrasul maḥend ad traḥed jjennet ɣer baba? », tenna-yi: « baba-m, izzenz kulci, wer dayi-yewci walu, wer ɣer-i minzi ɣa ḥijjeɣ! ». Yemma wer tesfiḍ ca lmeɛsiyyat-nnes, maca tesfeḍ imeṭṭawen-nnes s ufus-nnes.

Tenna-yi: « mala ca n wass yewc-am Rebbi ay yelli, seɣ-ayi-dd tawriqt izi ɣa raḥeɣ ɣer wemḍel n nnbi ». Wciɣ-as awal, nniɣ-as: « wer cem-ttettuɣ ca a yemma !»… ttuɣ awal i das-wciɣ i yemma… ttuɣ yemma.

« Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi.
Iṭurjem-it-idd Khalid BOUYAALA.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...