Categories: Tasekla

Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi

« Yemma, lla (ttuɣa) lebda tettẓalla lefjer qbel i ɣa traḥ ɣer leɛrasi, tettrewwaḥ-dd awern i lmeɣreb maḥend ad teẓẓall leɛca.

Baba, ɛemmers wer iẓẓul ula d tarekkiɛt… Di remḍan, lla ittett, isess, ittkeyyaf ccica, ibeṭṭa llyali-nnes jer rebɛa n temɣarin bla ma ad iɛdel jer-asent, itticc i tesslit tameggarut rebɛa n llyali, ittic-as i yemma ijten.lla ttesliɣ-as lebda iqqar: «Rebbi, iɣeffer x kulci illa Ixessa wer kid-s ncerrek waha ». Ij n Rebbi i yellan deg ujenna d Llah, yella wenni i yetteḥkamen di tmurt, d lefqi (l’imam).

Qbel i ɣa immet baba, izur amḍel n rrasul di Lmadina, yedwel yerreḍ tafuqit (leɛbaya) deg uraq ujellab. Sliɣ-as ij n twala iqqar: « lḥijj ɣer wemḍel n nnbi iseffeḍ merra lmeɛsiyyat, wer zeg-sent ittɣimi walu. Yemmut baba d amezdag zi lmeɛsiyat-nnes.

Qbel ɣa temmet yemma, nniɣ-as: « Mayemmi wer tettḥijjid ɣer wemḍel n rrasul maḥend ad traḥed jjennet ɣer baba? », tenna-yi: « baba-m, izzenz kulci, wer dayi-yewci walu, wer ɣer-i minzi ɣa ḥijjeɣ! ». Yemma wer tesfiḍ ca lmeɛsiyyat-nnes, maca tesfeḍ imeṭṭawen-nnes s ufus-nnes.

Tenna-yi: « mala ca n wass yewc-am Rebbi ay yelli, seɣ-ayi-dd tawriqt izi ɣa raḥeɣ ɣer wemḍel n nnbi ». Wciɣ-as awal, nniɣ-as: « wer cem-ttettuɣ ca a yemma !»… ttuɣ awal i das-wciɣ i yemma… ttuɣ yemma.

« Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi.
Iṭurjem-it-idd Khalid BOUYAALA.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur…

6 avril 2021

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

5 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1…

3 avril 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar