Xaymi (Jaime) n zzaj

Tanfust n Gianni Rodari

Tasuɣlt n Asmaa Aouattah

G ict n tmdint tggwj, ilul dd ijj n uḥrmuc d afrawan (transparent/شفاف). Qqaɛ min gs gi ddat ins ittḍhur dd amxmi tettxzzard g waman niɣ gi lhawa. Waxxa ntta gs aksum d ixsan maca astiqa n zzaj, ɣir ntta xmi iwṭṭa ur ittrẓẓi ci, yallah ittffɣ as dd ci n umrriz d afrawan gi twarna.

Iwdan ttwalan ul ins muk iccat, ttwalan ixrriṣn (pensées) ins, muk d as ttmḍranen g walli amaknaw islman n kulur gi tsnduqt nsn n zzaj.

Ict n twala, Xaymi inna ijj n ucttiḥ s lɣalaṭ, iwdan dɣya dɣya ẓran as ict n tbulat n tmssi gi twarna. Ɣir inna tidt, twḍḍar tbulat nni. Zi ssin ɛmmars ur icttḥ.

Twala nnɣni, ijj n umddukl iɛawd as ijj n ufur (secret), marra iwdan ẓran as tabulat d tabrrkant tettnuqur as gi jjuf ins, ssnen qqaɛ min d as iɛawd umddukl nni.

Xaymi imɣar, idwl d aḥudri, zid d argaz, ammn i iqqim d afrawan (transparent). Iwdan qqarn as ixrriṣn, xmi t tsqsan x ci, ssnen min ɣa yini bla ma ad issiwl.

Ntta qqarn as Xaymi, iwdan maca ttlaɣan as Xaymi amzzaj (Xaymi n zzaj). Ila iɛizz x iwdan wami d aduɣri, ittbdda ag kulci. Wi t issnen aqa t akis mliḥ.

Maca ur din min ikkin iḥkm ijj n udiktatur ur ittḥinni. Ɣir iqqim x lkursi issnt ukrfs d unɛddi x iwdan d ẓẓlḍ. Bnadm i ɣa izɛmn ad issiwl ittwḍḍar ur ittijji tẓaɣart. Wi ɣa yinin manaya ad immt s uqrṭaṣ, iwdan imẓlaḍ tkka xsn akids s tabrrkant. Kulci udfn g ixf nsn s tiggʷdi.

Maca Xaymi rid izmmr ad issɣd. Waxxa ixs ad iqqn aqmmum, ixrriṣn ins ssawaln as g umkan. Wi gs ɣa ixzrn ittwala axiyyq ins d uɣdded ins x tmgga n unbbaḍ nni. Iwdan bdan ttɛawadn gi tanuffra min ẓrin gi ddat n Xaymi, uka ittlul gsn unaruz.

Adiktatur nni iwwḍ it unɣmis n Xaymi. Issiyyb it g ubniq issullsn qqaɛ. Maca imsar min ur ittriji ḥdd. Lṣwar n ubniq dwln ula d ntnin d imzzajn, Xaymi ittban i marra wi ssin iɛddan amuk ttbanen ixmmimn ins. S llilt ṭṭya n Xaymi ittnnḍ i wbniq d min d as iḍwwrn. Adiktatur nni ittqqn tiwwura d tburjwin, ittrra rrwaq ḥuma ur t ittiwḍ ṭṭya nni. Iḍṣ ur xs dd ittkk.

Waxxa ittwaṭṭf, waxxa ittwaqqn, Xaymi amzzaj iɣlb adiktatur mizi tidt tujr kulci, tfawt ins tujr tnni n uzil, tizmmar ins ujrnt tinni n tḥaryaḍt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...