Wenni i ɣa yḍefren timɣarin, ad ines di berra.

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ḥajitkum, Yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ij n yekfer, lebda iḍeffer ij n tzizwit, ittgabar-itt. Kul ass, a dd-tekker tzizwit ad tehda zi tnewwacin, al ɣa taf ikfer ihekk°el-itt.

Nhar-a tiwecca, igeɛɛed-as zzɛaf i tzizwit ɣer uzellif, uca tejjull ya mala iɛawed yehnunni x-as, ya ḥama teqqes-as.

Amenni nnit, deg yij n wass d asemmaḍ, teffeɣ tzizwit amen tettegg lebda, tneggez zi tnewwact ɣer tenniḍen. Maca ɛawed tettwala ikfer yeggur-dd ɣer-s, ineṭṭer-as-dd awalen.

Tekɛa tzizwit, truḥ ɣer-s ggur tettazzel, uca teqqes-as di tenyart.

Llilet llilet, yesmeḍ lḥal mseqqem, yews yekfer ad yadef deg weqcur-nnes ḥuma ad yeddurri, maca wer izemmar. Minzi yuff-as uzellif s tiqqest n tzizwit.

Yeqqim yekfer di berra, tezzelf-it tesmeḍ. Ula d iḍes wer das-dd-yusi, Uca yenna aked yexf-nnes: « Wenni i ɣa iḍefren timɣarin ad ines di berra! ».

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...