Categories: Tasekla

Ungal amezwaru deg umezruy.. Min tessnem x Apulyus ?

 « Deg ijjen umaḍal urid di wenni nneɣ, ttuɣa dinni ijjen uudri d Amaziɣ, qqaren-as Lusyus, ittwamsex d asnus, ittmuttuy zeg wemkan ɣer wenniḍen, yettwala anict midden d iqubbaniyen d ifɣulen, ɣer umeggaru Takuct tamisriyt Izis terr-it-id ɣer tabenadmit-nnes ».

Ina d iwalen izemmren ad aneɣ-wcen ijjen uxarres d ameqqran x ungal n « asnus n wureɣ ». Yura-t umari d umwenni d ufilusuf Amaziɣ Anumid Lukyus Apulyus. Niɣ amek i das-qqaren s Tmaziɣt « Afulay ».

Amungal amezwaru deg umezruy

Deg ijjen ddcar qqaren-as « Madur » umi qqaren lux « Medawruc » di jjihet n suqq Ahras deg usammer n Lezzayer. Dinni ig ilul Afulay deg usegg°as n 125. Ungal n « iɣefmuttuyen » (métamorphoses) niɣ « Asnus n wureɣ » s yiles Alatini aqdim. Ungal-a wanita d ungal weḥḥd-s min ɣer illa tunɣilin (copiés) ttwaḥḍant. Ungal-a iksi ca n 11 n izegnan. Yettwaḥsab d ungal aqqdim amezzwaru.

Zi Ruma ɣer Uya … Amsiriḍ (procès)

Apulyus, d ijjen uḥudri tuɣa irezzun x tmessna mani mma tella. Izwar-as iraḥ ɣer Ruma, mamec ikka timura n usammer ɣer Aliksindariya. Ar ɣa izdeɣ di Uya niɣ di Traplus yiḍ-a. Idwel d aḍbib din, yewwi ijjen temɣart d Talibit qqaren-as Imiliya Budentilla. Maca netta wer yeqqim ca mliḥ aked iḍegg°alen-nnes. Xenni nnan-as belli netta ittegg agezzen. Agezzen deg izerfan Irumiyen ttuɣa ttekksen x-as buḥbel. X manaya iberra ixef-nnes s ijjen udlis qqaren-as « lmurafaɛa n Sebrata » isseplika dag-s mamec tettraḥ tussna, tafizikt, yenna-asen i yenni i t-ittahmen belli d iqubbaniyen.

Taweḥdanit

Lmurafaɛa-nni yura yettwaḥsab zeg idlisen n tsekla isebḥanen di Trumiyt. Amezruy wer yuri bu aṭṭas x mamec i iyura Afulay, kkes manaya ɣir umi i d-nnan ila yemmut deg usegg°as n 180.

Nnan x-as belli inna « Nec ttekkreɣ s temslayin la s yiles agriki niɣ wenni alatini, s tira-nni s ixef-nnsent […] ».

Yura Apulyus ca n 18 n idlisen jar wungal d tenfust d tlemmudin tiplaṭunin, timessna d tussniwin n ugama d anstugrumi d tfilusuft d uẓawan.  

Tala: Maghrebvoices

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar