Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: « Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-cceɣ, niɣ a dd-alyeɣ ». A das-tewc ijjen. Alam i das-yeqqim ɣir ijjen, yusa-dd ubellarej, inna-s: « Mani ruḥen warraw-nnem? ». Tenna-s: « Ya weddi ijjen lhaycet teqqar-ayi ɣir a day-tewced ijjen, niɣ a dd-alyeɣ ».

Yenna-s ubellarej: « Leqmi dd-yusa, ini-as: ɣir ali-dd ». Netta yus-idd, yenna-s: « Awey-idd ijjen niɣ a dd-aliɣ ». Tenna-s: « Ali-dd ». Yena-s: « Ssneɣ wi x-am irayen rray-u! ». Tenna-s: « Min-yeɛna? Texsed ḥuma ad iniɣ d Ɛemmi Bellarej! ».

Iruḥ wuccen ɣer ubellarej, isaha-t, yeṭṭef-it. Yenna-s: « Necc ttuɣa ttɛiceɣ, cekk tqeḍɛed-ayi rrzeq, lexxu a c-nɣeɣ! »

Yenna-s ubellarej: « Texsed ad tɛiced? ».

Yenna-s: « Wah! »

Yenna-s: « Yallah a c-ksiɣ a c-awyeɣ mani llan iɣayden d yezmaren i ɣa tecced! ».

Yeksi-t, yufey zeg-s, alami, alami yiweḍ denyi lebḥer. Yenna-s: « Ttwalid izmaren? ». Yenna-s: « Wah! ». Netta aqqa d lmujet. Imeyyel zeg-s, iḥuf, iqsad di lebḥer iɣṭes. Iffeɣ-dd, ittnekkar ittḥuf, uka netta yenna-s: « A Mulay Beɣdad, a dak-wceɣ lmud n ibawen malla nejmeɣ. »

Yeffeɣ, iruḥ. Yenna-s: Mulay Beɣdad d abehlul, ma yessen-iyi kerrzeɣ ibawen? Yenna-s: Necc ffɣeɣ tterjijiɣ, melli d-i ɣa ffɣen wuccayen a day-ṭṭfen. Netta yini awal-u, d yijjen yenna-s: « Aqqa-wen uccen! ». Uzzlen xef-s, yerwel alami yenjem.

Yenna-s: « Ya laṭif, aqemmum-inu ur itthenni, issyuḍ-iyi i lefḍiḥet, melli ijjen a day-yewwet zi leɛmaret, a dd-rreɣ lefḍel. »

Ijjen rrami ttuɣa-t itteqqel di-s, yewta-t zi leɛmaret, yerwel. Yenna-s: « Ya laṭif, zixenta timejjin tixeljin melli ɣa texla tmurt ili texla zz-i ».

Izemmem-itt A.RENISIO, deg udlis-nnes: « Etude sur les dialectes berbères des Beni Iznassen, du Rif et des Senhaja de Srair. Grammaire, textes et lexique« . 1932.

Yessufeɣ-itt-dd, iɛawed-as tira: Ɛ.ḤENNU

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s