« Timedditin i yennuryen »; d amud amaynu n Tezlawit Naɛima Farisi

Le Rifain

Deg wussan i dd-ittasen, a dd-yemmerni ɣer wazzerg n usefru Arifi, ijjen wamud n yezlan i dd-ɣa tessufeɣ tezlawit Naɛima Farisi. Amud-a i dd-ittasen wiss tnayen awarn i umi dd-tessufeɣ amud-nnes amezwaru « Laɣa-yi-dd » aseggas n 2017. Tamessizwarut-nnes yura-tt umari Muḥemmed Farisi.

Adlis amaynu n Naɛima Farisi ittas-dd deg yiger n tzemmar i tettegg tmesmunt n Ayt Sɛid i tdelsa d tgumi. wa d tafsart wiss 13 zi tefsarin i dd-tessufuɣ tmesmunt-a, i itticcen afus i yinniitterran taynit i tira di Arif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...