« Tiḥuja d Timaziɣin zi temnaḍt n Arrif » d adlis d amaynu n Yusef Tufiq.

Iffeɣ-d ij n udlis d amaynu isem-nnes « Tiḥuja d Timaziɣin zi temnaḍt n Arrif », tiḥuja-ya ismun-itent, isturjem-itent, issnekd-itent umrezzu deg usinag ageldan n tussna Tmaziɣt (Ircam) Yusef Tufiq. Adlis-a wa dag-s rebɛa uɛecrin n tḥajit, kul tḥajit d man-tt marka-nnes.

Amari yeqqar x tḥuja-ya i yesmun « …[tiḥuja-ya] sliɣ-asent lami dayi-ttuɣa d ameẓẓyan, uca xseɣ a tent-smuneɣ umi meɣreɣ, minzi axmi dasen-nettesla nettaca s yiman-nneɣ ittlaɣa-aneɣ ɣer deffer i wakuden d tsuta ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...