Tefreɣ tfeqqust!

Nesseɣlay ibriden, igran ttazzlen awarn-aneɣ, ṭṭumubin-nneɣ tettazzel tettebbar ibriden, teswaẓẓaḍ ɣer yebriden nniḍen… Ibriden d imurar, nemxarwaḍ deg-sen, mxerwaḍen deg-neɣ…

Temẓi-nneɣ i ttuɣa yeqqimen x tnebdat, tdardeb-dd x tbadut, yessḍew-itt usemmiḍ n wussan d taɛejjajt x tdekk°anin i di yeẓẓu yimal d isekkilen, uran x wudem n tisit!…

Wer nzemmer a nesfed taɛejjajt ḥuma a nexzar tifras-nneɣ di tisit! Minzi nseffeḍ kid-s udem n temẓi i daneɣ-yerbun, d aktay n tudert yeswaẓẓaḍ zeg-s wazzɣat-nneɣ ɣer lexxu, ḥuma ad yeɛdu ɣer yimal…

iɣezran n uxemmem kessin-aneɣ ɣer tuɣbayt n tɛenkraf i tettedder tmurt-a, mani i daneɣ-dd-yewḍa uzellif. Ggin tamunit n izinzaren x weɣrum n tzizwa! Sexnunnsen tamment aked leɛfen. Neccin nttetter anẓar ḥuma wer tettiẓeɣ tala… Ḥuma a neẓẓu nnqali di tdekkʷanin ineqcen… Maca nitni ttamren-dd x-aneɣ ilfan d yiṭan ad herwḍen tibeḥḥar, ad srwyen aman yizdigen…

Ttuɣa-neɣ nehna, lami ttuɣa ntteṭṭes s hellararu d tḥuja n tyemmatin… lami ttuɣa nttedder s min neɛna d mamek nella… Lexxu tudef-aneɣ-dd tzura, tettecc tmunit-nneɣ, yewta usiwan deg uxarres-nneɣ… Rrbu-nsen yiweḍ ad yessefsi taykit s taryazt… iwḍen ad ɣeḍlen tifray x wurtu maḥend a neqqim bla tili…

Neccin nettemsazzal am imareddiwen di tenda i wer ɣer yelli lɛunsar… Min ɣa tekk tfukt tessaẓaɣ aman, d buḥbel-nneɣ iqeṭṭa. Yessunnuḍ-aneɣ wakud aked tɣufit… Nettexnunnus aked wussan ireẓgen, nettraja yak ma wer tetteggar tfukt x taggut i daneɣ-ijeyyfen.

Maca… Min ɣa tekk trifit wer teɣṛiy, min ɣa tekk ɛad tettaru, ɛad taryazt wer temmut…, Ɛad timessi ur texsiy… Ɛad asirem yedder…

Ɣer ɛawed: Sidi Malek

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...